x
x

Myocet

Generičko ime:
doksorubicin hidroklorid

ATK
L01DB01

Oblici:
Myocet Myocet 50 mg prašak, disperzija i otapalo za koncentrat za disperziju za infuziju. Kompleks doksorubicin-citrat inkapsuliran u liposome koji odgovara 50 mg doksorubicinklorida.
SPC >>>


Skupina:
citostatik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000297/human_med_000916.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

PLIVINE GRUPE PROIZVODA