x
x

Lonquex

Generičko ime:
lipegfilgrastim

ATK
L03AA

Oblici:
Lonquex 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
VPC: 6,172.00 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
imunostimulator

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Liječenje Lonquexom trebaju započeti i nadzirati liječnici s iskustvom u onkologiji ili hematologiji.

Doziranje

Po jednom ciklusu kemoterapije preporučuje se jedna doza od 6 mg lipegfilgrastima (jedna napunjena štrcaljka s lijekom Lonquexa), koja se daje približno 24 sata nakon citotoksične kemoterapije.

Posebne populacije

Stariji bolesnici

U kliničkim ispitivanjima s ograničenim brojem starijih bolesnika, nije bilo važne razlike u profilu djelotvornosti i sigurnosti lipegfilgrastima povezane s dobi. Stoga nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Lonquexa u djece i adolescenata u dobi do 17 godina još nije ustanovljena.

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Otopina se injicira supkutano (s.c.). Injekciju treba dati u abdomen, nadlakticu ili natkoljenicu.

Za uputu o rukovanju lijekom prije primjene, vidjeti dio 6.6.

Injekciju Lonquexa sami sebi smiju davati samo bolesnici koji su dobro motivirani, primjereno obučeni i imaju mogućnost potražiti stručni savjet. Prvu injekciju Lonquexa treba dati pod izravnim liječničkim nadzorom.

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lonquex

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC), označivanje i uputa o lijeku (PL) za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Posljednja izmjena: 22.12.2021.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusBisolexOlfen gel
PLIVINE GRUPE PROIZVODA