x
x

Cinqaero

Generičko ime:
reslizumab

ATK
R03DX08

Oblici:
Cinqaero Jedna bočica sadrži 100 mg reslizumaba u 10 ml (10 mg/ml).
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
monoklonsko protutijelo

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Dodatna terapija u liječenju odraslih bolesnika s teškim oblikom eozinofilne astme.

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003912/human_med_002012.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Posljednja izmjena: 15. 10. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA