x
x

Abakavir/lamivudin

Generičko ime:
abakavir / lamivudin

ATK
J05AR

Oblici:
Abakavir/lamivudin svaka fimom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Terapijske indikacije


Abakavir/lamivudin Pliva je indiciran za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) u odraslih, adolescenata i djece tjelesne teţine od najmanje 25 kg kao dio kombinacijske antiretrovirusne terapije (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).
Prije započinjanja liječenja abakavirom, za svakog bolesnika zaraţenog virusom HIV-a, bez obzira na rasno podrijetlo, mora se odrediti je li nositelj alela HLA-B*5701 (vidjeti dio 4.4). Abakavir se ne smije primijeniti u bolesnika koji su nositelji alela HLA-B*5701.

Doziranje: odrasli i adolescenti: 1 tableta na dan.

Posljednja izmjena: 7. 6. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA