x
x

Efavirenz Teva

Generičko ime:
efavirenz

ATK
J05AG

Oblici:
Efavirenz Teva 600 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002352/human_med_001530.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Doziranje: Efavirenz se mora primjenjivati u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima. Radi lakšeg podnošenja nuspojava u živčanom sustavu preporučuje se uzimanje lijeka prije spavanja. Odrasli i adolescenti tjelesne težine veće od 40 kg Preporučena doza efavirenza u kombinaciji s nuklezoidnim analozima inhibitora reverzne transkriptaze (engl. nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors, NRTIs) s inhibitorom proteaze ili bez njega, je 600 mg peroralno, jedanput na dan.

Efavirenz filmom obložene tablete nisu primjerene za djecu tjelesne težine manje od 40 kg. Za ove su bolesnike dostupne Efavirenz tvrde kapsule.

Posljednja izmjena: 31. 1. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA