x
x

Sugamadeks Teva

Generičko ime:
Sugamadeks Teva

ATK
V03AB35

Oblici:
Sugamadeks Teva otopina za injekciju 100 mg/ml; bočica 2 ml; bočica 5 ml
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
ostali terapijski pripravci, antidoti

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Kvalitativni i kvantitativni sastav:

1 ml sadrži 100 mg sugamadeksa u obliku sugamadeksnatrija.
Jedna bočica od 2 ml sadrži 200 mg sugamadeksa u obliku sugamadeksnatrija.
Jedna bočica od 5 ml sadrži 500 mg sugamadeksa u obliku sugamadeksnatrija.

Terapijske indikacije:

Reverzija neuromuskularne blokade izazvane rokuronijem ili vekuronijem u odraslih.
Pedijatrijska populacija: sugamadeks se u djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina preporučuje samo za rutinsku reverziju blokade izazvane rokuronijem.

Doziranje:

Sugamadeks Teva se smije primjenjivati samo od strane ili pod nadzorom anesteziologa.
Preporučuje se primjena odgovarajuće tehnike neuromuskularnog nadzora za praćenje oporavka neuromuskularne funkcije (vidjeti dio 4.4).
Preporučena doza sugamadeksa ovisi o dubini neuromuskularne blokade koju je potrebno prekinuti.
Preporučena doza ne ovisi o vrsti primijenjenih anestetika.
Sugamadeks Teva se može koristiti za reverziju različitih stupnjeva neuromuskularne blokade izazvane rokuronijem ili vekuronijem.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA