x
x

Ambrisentan Teva

Generičko ime:
ambrisentan

ATK
C02KX02

Oblici:
Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>

Ambrisentan Teva 10 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
ostali antihipertenzivi

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Ambrisentan Teva je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) klasificiranom prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) u funkcionalni razred II do III, što uključuje i primjenu u kombiniranom liječenju. Djelotvornost je pokazana u idiopatskom PAH-u (IPAH) i u PAH-u povezanom s bolešću vezivnog tkiva.

Liječenje mora započeti liječnik s iskustvom u liječenju PAH-a.

Monoterapija ambrisentanom

Ambrisentan Teva se uzima peroralno u početnoj dozi od 5 mg jednom na dan, koja se može povećati na 10 mg na dan, ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti.

Ambrisentan u kombinaciji s tadalafilom

Kada se primjenjuje u kombinaciji s tadalafilom, dozu lijeka Ambrisentan Teva treba titrirati do 10 mg jednom na dan.

Posljednja izmjena: 14. 12. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA