x
x

Psihofarmakoterapija usmjerena prema osobi u depresiji

  26.03.2012.

Depresivni poremećaj je danas veliki javnozdravstveni problem. Karakteriziran je izrazito visokom prevalencijom, stopom recidiviranja kao i terapijskom rezistencijom. Individualiziran pristup liječenju depresije je neizostavan počevši od dijagnostike, diferencijalne dijagnostike do terapije, postizanja poboljšanja u kliničkoj slici, postizanja remisije kao i rehabilitacije uključujući svakako i prevenciju relapsa.

Psihofarmakoterapija usmjerena prema osobi u depresiji

Možemo reći da je učinkovitost danas dostupnih psihofarmaka u liječenje depresije neadekvatna. Upravo liječenjem usmjerenim prema osobi vjerujemo da je moguće barem dijelom smanjiti stopu terapijske rezistencije kao i stopu recidiviranja. Pritom mislimo da treba započeti od dijagnostike i diferencijalne dijagnostike jer je depresivni poremećaj bolest s tisuću lica.

Dostupne laboratorijske pretrage kojima možemo identificirati npr brzinu metabolizacije, polimorfizme serotoninskog transportera kao i prisustvo metaboličkog sindroma ili njegovih sastavnica, svakako nam mogu značajno
pomoći i na taj način unaprijediti kvalitetu liječenja kao i kvalitetu života naših bolesnika.

Važno je i isključivanje drugih somatskih ili psihijatrijskih stanja i bolesti čije se kliničke slike mogu preklapati s kliničkom slikom depresije te tako kompromitirati dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju.

Dalje, treba obratiti pozornost na brzinu postizanja terapijskog učinka, na eventualnu potrebu i učestalost propisivanja konkomitantnih psihofarmaka (anksiolitici, atipični antipsihotici, litij...), drugih lijekova te njihovih interakcije kao i nuspojava. Kod odabira psihofarmaka u liječenju depresije potrebno je za svakog bolesnika posebno „izvagati" sve dostupne anamnestičke, heteroanamnestičke, kliničke i laboratorijske podatke te na takav individualizirani način donijeti najbolju kliničku odluku.

Ante Silić, dr. med.
Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan"

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html

VEZANI SADRŽAJ > <