x
x

Percepcija kroničnih bolesti u kontekstu psihološke dobrobiti starijih osoba

  06.04.2018.

Starije osobe čine sve veći udio populacije, a među očekivanim pojavama u funkciji dobi kronične su bolesti koje mogu bitno utjecati na kvalitetu života. Na uzorku starijih osoba u dobi od 60 do 95 godina ispitani su kognitivni i emotivni aspekti bolesti, te njihov odnos s uspješnim starenjem, optimizmom i zadovoljstvom životom.

Percepcija kroničnih bolesti u kontekstu psihološke dobrobiti starijih osoba

Raspon broja bolesti kretao se od 1 do 5, a većina je osoba navodila da boluje od jedne kronične bolesti (72,9 %).

Najčešće navedene bile su bolesti srca (51,7 %) te bolesti kostiju, zglobova i mišića (22 %).

Rezultati su pokazali da je percepcija kroničnih bolesti u starijih osoba značajno povezana s varijablama psihološke dobrobiti pri čemu je procjena manjih posljedica bolesti i manjeg broja simptoma, te manja zabrinutost i bolja kontrola negativnih emocija povezana s većim optimizmom, većim zadovoljstvom životom te uspješnijim starenjem.

Uz to, utvrđeno je da su tri dimenzije percepcije bolesti (osobna kontrola, kontrola tretmanom i koherentnost) značajni prediktori uspješnog starenja.

Osobe koje imaju neku kroničnu bolest, no pri tome procjenjuju da ju kontroliraju i dobro razumiju, uspješno stare usprkos tome što su bolesne.

Rezultati ovoga istraživanja ukazuju na važnost razumijevanja i kontroliranja bolesti u kontekstu starenja i zadovoljstva životom.

Neala Ambrosi-Randić, Marina Nekić, Ivana Tucak Junaković 

VEZANI SADRŽAJ > <