x
x

Praćenje indikatora kvalitete u skrbi za starije osobe

  19.07.2018.

Sporazum Gerontologije s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Praćenje indikatora kvalitete u skrbi za starije osobe

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi potpisali su Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji fokusiranoj na istraživanje i edukaciju iz  javnozdravstvene-gerontološke djelatnosti, a koje se odnosi na područje praćenja indikatora kvalitete u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe.

Dosadašnja suradnja ostvarena je na temelju programa GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika po razinama zdravstvene skrbi i domova za starije osobe te neodvojivo u poveznici s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH.

Sporazum su potpisali ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar i v.d. ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur. u nazočnosti voditeljice Referentnog Centra MZRH za zaštitu zdravlja starijih osoba doc. prim. dr. sc. Spomenke Tomek-Roksandić, voditelja Službe za javnozdravstvenu gerontologiju izv. prof. prim. dr. sc. Branka Kolarića, Mirsada Srebrenikovića, dipl. iur. te suradnica iz Referentnog centra MZRH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Službe za javnozdravstvenu gerontologiju  dr. Tanje Ćorić, Dalme Sajko, dipl. med. techn. i Dorotee Franceković, bacc. med. techn.

Izvor: Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar