x
x

Digitalni asistent Vigo kao pomoć u rehabilitaciji nakon moždanog udara

  20.04.2023.

Digitalni asistent Vigo je aplikacija temeljena na principima umjetne inteligencije koja pruža priliku za novi, integrativniji način provođenja programa rehabilitacije kod kuće. Uzimajući u obzir složenost procesa oporavka od moždanog udara, potrebno je temeljito istražiti čimbenike kao što su odgovarajuća populacija, odgovarajuće vrijeme, okruženje i potrebna struktura podrške bolesnika i stručnjaka.

Digitalni asistent Vigo kao pomoć u rehabilitaciji nakon moždanog udara

Poznato je da nedostaju resursi u pružanju odgovarajuće rehabilitacije nakon moždanog udara i to u vrijeme kada su najpotrebnije. Digitalni terapijski programi predstavljaju alternativni pristup rehabilitaciii i nova su paradigma terapijske intervencije nakon moždanog udara u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.

Međutim, nedostaju kvalitativna istraživanja koja istražuju perspektive stručnjaka koji rade u neurorehabilitaciji o sadržaju i korištenju digitalnog alata za oporavak bolesnika nakon moždanog udara.

Cilj ove studije bio je identificirati zahtjeve za kućni rehabilitacijski program temeljen na digitalnom asistentu na tabletu a koji je korišten za oporavak od moždanog udara i to iz perspektive stručnjaka koji radi na neurorehabilitaciji.

Odabrana je metoda istraživanja pomoću fokus grupe kako bi se istražili stavovi, iskustvo i očekivanja stručnjaka u vezi s upotrebom digitalnog asistenta Vigo kao programa rehabilitacije kod kuće za oporavak nakon moždanog udara i to u domenama funkcionalnosti aplikacije, usklađenosti, upotrebljivosti i sadržaja.

Rezultati: Ukupno su provedene 3 fokus grupe sa po 5 do 6 sudionika po grupi i trajanjem rasprave od 70 do 80 minuta. Ukupno je u raspravama sudjelovalo 17 zdravstvenih radnika. Sudionici su bili fizioterapeuti (n=7, 41,2%), radni terapeuti (n=7, 41,2%), logopedi i jezični terapeuti(n=2, 11,8%) i jedan liječnik fizikalne medicine i rehabilitacije (n=1, 5,9%) ). Napravljeni su audio i video zapisi svake rasprave za daljnju transkripciju i analizu. Ukupno su identificirane 4 teme:

  1. stajališta kliničara o korištenju Viga kao sustava rehabilitacije kod kuće,
  2. okolnosti vezane uz pacijenta koje olakšavaju i ograničavaju upotrebu Viga;
  3. Vigo funkcionalnost i proces korištenja (izrada programa, individualna upotreba, daljinska podrška); i
  4. komplementarne i alternativne perspektive korištenja Viga.

Posljednje 3 teme podijeljene su dalje u 10 podtema, a 2 podteme su imale po 2 podteme.

Zdravstveni radnici izrazili su pozitivan stav prema upotrebljivosti aplikacije Vigo. Važno je da sadržaj i uporaba aplikacije budu usklađeni s ciljem izbjegavanja (1) nesporazuma o njezinoj praktičnoj uporabi i potrebi integracije u praksi te (2) zlouporabe aplikacije. U svim fokus grupama istaknuta je važnost bliske uključenosti rehabilitatora u proces razvoja i istraživanja aplikacije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: