x
x

Navike korištenja društvenih mreža studenata medicine i farmacije i stavovi

  16.02.2022.

Navike korištenja društvenih mreža i stavovi prema e-profesionalizmu među studentima medicine i dentalne medicine: kvantitativna presječna studija objavljena u CMJ-u.

Navike korištenja društvenih mreža studenata medicine i farmacije i stavovi

Cilj: Opisati i usporediti navike korištenja društvenih mreža i stavove studenata medicine i stomatologije prema e-profesionalizmu te utvrditi njihovo mišljenje o potencijalno neprofesionalnom ponašanju i objavama.

Metode: U ovoj kvantitativnoj presječnoj anketnoj studiji studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Stomatološkog fakulteta ispunili su anketni upitnik o korištenju društvenih mreža, navikama korištenja kao i stavove prema e-profesionalizmu.

Rezultati: Od 714 prikupljenih upitnika, analizirano je 698 (411 studenata medicine i 287 studenata stomatologije). Najčešće korištene društvene mreže bile su Facebook (99%) i Instagram (80,7%). Obje grupe prepoznale su neprofesionalne sadržaje. Studenti medicine su kao neprofesionalne objave istaknuli: objava sadržaja koji sadrže fotografije pacijenata (61% naspram 89,8%; P<0,001), sadržaj koji opisuju interakciju s pacijentom u kojoj ne otkrivaju nikakve osobne podatke (23% naspram 41,8%; P<0,001) i sadrže kritičke komentare o fakultetu (53% prema 39,7%; P=0,001). Studenti dentalne medicine su bili otvoreniji za komunikaciju putem društvenih mreža (39,7% vs 16,3%; P<0,001), češće su izjavili da bi prihvatili (41,5% vs 12,2%; P<0,001) ili su već prihvatili (28,2% vs 5,6 %; P<0,001) zahtjeve za prijateljstvo/praćenja te bi poslali zahtjev za prijateljstvo/praćenje svojim pacijentima (5,2% naspram 1,2%; P=0,002).

Zaključak: Obje grupe su bile svjesne e-profesionalizma. Studenti stomatologije su manje senzibilizirani na vizualne prikaze pacijenata i skloniji korištenju društvenih mreža.

Joško Viskić, Dražen Jokić, Marko Marelić, Lovela Machala Poplašen, Danko Relić, Kristijan Sedak, Tea Vukušić Rukavina 

VEZANI SADRŽAJ > <