x
x

Značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti

  28.08.2015.

Važna su znanja i umjeća te stjecanje vještina iz područja gerontologije i gerijatrije kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita zdravlja starijih. Kvaliteta hrane bitan je čimbenik gospodarskog razvoja Hrvatske i za sve brojniju europsku stariju turističku populaciju, a time i za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Nužno je primjeniti Smjernice pravilne prehrane za starije.

Značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti

Organizatori i sudionici

Povodom Svjetskog dana zdravlja, održan je 13. Gerontološki simpozij pod nazivom „Značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti starijih osoba", 20.travnja, 2015.god. u Zagrebu.  Glavni nositelj Gerontološkog simpozija je Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centra za zdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ u koordinaciji s Hrvatskim društvom za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Gradskim uredom  za zdravstvo Zagreb - Zdravi grad, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske i Alma Mater Europea.

Zbog izuzetnog interesa za prve rezultate primjene projektnog programa GeroS-a, a koji se odnose na primjenu web servisa NRS-a 2002 (utvrđivanja stanja uhranjenosti po gerontološkim determinantama) te uvaženih eksperata koji su po stručnim temama simpozija iznosili smjernice o programu i unaprjeđenju zaštite zdravlja starijih osoba, poglavito o prehrani za starije osobe simpoziju je nazočilo više od 250 stručnjaka različitog profila koji skrbe u zaštiti zdravlja starijih osoba, s najviše nazočnih timova opće/obiteljske medicine. I na 13. Gerontološkom simpoziju naglašeno je kako je glavni nositelj u zaštiti zdravlja starijih osoba upravo opća/obiteljska medicina te je nužna trajna edukacija iz gerontologije i gerijatrije.

Značaj prehrambeno vrijedne i zdravstveno ispravne hrane

U ime Ureda SZO-a za Hrvatsku, prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, dr. med., vrsni hrvatski i europski ekspert za prehrambene norme i algoritme, istaknula je značaj prehrambeno vrijedne i zdravstveno ispravne hrane čija je dostupnost, prema Svjetskoj deklaraciji o prehrani (1992.), pravo svakog pojedinca, a i moto je Svjetskog dana zdravlja u 2015.g. upravo posvećen kvaliteti i kontroli unosa hrane. Razumljivo je kako su pri tom najvažnije zdravstvene potrebe najranjivijih skupina pučanstva, a to su s jedne strane djeca, a s druge strane starije osobe.

No, zdravstvena ispravnost hrane često je skriven i zapostavljeni  problem. Globalizacija u trgovini namirnicama, promjene u proizvodnji hrane (intenzivna proizvodnja), povećanje osjetljivosti ljudi, promjena načina života - trendovi su koji utječu na zdravstvenu ispravnost hrane. Zbog toga je u cilju održavanja sustava kontrole zdravstvene sigurnosti namirnica “od polja do stola”, važna  suradnja zdravstvenog i poljoprivrednog sektora, ali i gospodarstvenog te sustava obrazovanja. Države članice SZO-a dužne su provoditi sustavne zdravstvene mjere i postupke kontrole kvalitete unosa prehrambenih namirnica, vodeći pri tom računa o stanju uhranjenosti i zdravstvenim potrebama, a posebno funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba.

Značenje stanja uhranjenosti u starijih osoba

O značenju stanja uhranjenosti starijih osoba vrhunski ekspert prof.dr.sc. Neven Ljubičić, dr. med., istaknuo je značenje poznavanja rizičnih čimbenika za nastanak malnutricije, sarkopenije, krhkosti, kaheksije i disfunkcionalnosti u starijoj populaciji. Umijeće diferencijalnog prepoznavanja u okviru “gerijatrijskog sindroma preklapanja” osobito je značajno kod utvrđivanja stanja uhranjenosti starijih osoba te nužna dodatna edukacija stručnjaka iz gerijatrije i gerontologije. Malnutricija u starijoj bolesnoj populaciji nastaje zbog promjena u unosu, probavi i/ili resorpciji hrane, metabolizmu, izlučivanju, i/ili metaboličkim zahtjevima za energijom, bjelančevinama i drugim nutrijentima. Zaključeno je da se rizik malnutricije povećava s dobi, osobito u dubokoj starosti (od 85 i više godina) te je nutritivni probir u starijoj dobi posebno značajan za hospitalizirane gerijatrijske bolesnike. Nutritivni probir ima obligatorno značenje za korisnike domova za starije osobe gdje se pojavnost malnutricije prema fokusiranim gerontološko-javnozdravstvenim pokazateljima kreće od 19 do 38% što predstavlja rizik za veći pobol, mortalitet i funkcionalnu onesposobljenost gerijatrijskih bolesnika.

Malnutricija i sarkopenija u gerijatrijskih bolesnika

Starenje, bolest i funkcionalna sposobnost u odnosu na fizičku pokretljivost i psihičku samostalnost te pojavnost gerijatrijskog domino efekta u hospitaliziranih gerijatrijskih bolesnika su entiteti, koje je ugledni hrvatski i europski ekspert prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.,istaknuo kao nužno stečeno znanje i vještinu u primjerenom gerijatrijskom liječenju, neovisno o fokusiranom subspecijalističkom terapijskom i dijagnostičkom postupku. Ono je osobito značajno u utvrđivanju malnutricije i sarkopenije u gerijatrijskih bolesnika. Sarkopenija je definirana kao smanjenje mišićne mase uz smanjenje mišićne snage ili smanjenje fizičke funkcionalnosti / sposobnosti koje determiniraju rastuću gerijatrijsku zdravstvenu potrošnju. Gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji upozoravaju na prevalenciju sarkopenije od 30% u osoba starijih od 65 godina, dok je s više od 50% zastupljena u dubokoj starosti (u starijih od 85 godina).

Poznato je da u procesu starenja gubitak mišićne mase predstavlja fiziološki proces.

Zbog toga je nužno usporiti depleciju mišića i stimulirati anabolizam mišića što usmjerava na primjereno vježbanje (gerontokineziološke mjere) i unos proteina. Preporučeni prosječni dnevni unos proteina za starije osobe (uz individualni gerontološki pristup - 1,0-1,2 g/kg TT/dan) je veći nego za mlađe osobe.

Gerijatrijski sindrom krhkosti obuhvaća pojavnost osteoporoze i sarkopenije, a upravo ga potencijalna reverzibilnost (uslijed primjerene fizičke aktivnosti i pravilne prehrane za starije osobe) razlikuje od učinka patološkog starenja. U zaštiti zdravlja starijih osoba nužna je primjena izrađenih Smjernica za pravilnu prehranu starijih osoba kako u institucijskoj, tako i izvaninstitucijskoj skrbi za starije. To upućuje na stalnu edukaciju iz gerontologije i gerijatrije onih stručnjaka koji skrbe o osobama starije životne dobi.

Hrvatski model uspješnosti Smjernica za prehranu starijih osoba

Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, ugledna hrvatska i europska nutricionistica, predstavila je: Hrvatski model uspješnosti – Smjernice za prehranu starijih osoba. Preporuka je za starije od 65 god. rutinski procijeniti nutritivni statusa jednom godišnje, a starijima od 75 godina po potrebi i češće, osobito ukoliko su gerijatrijski bolesnici. Procjenu nutritivnog statusa provode izabrani liječnici obiteljske medicine ili nutritivni timovi (liječnik, nutricionist, medicinska sestra, farmaceut) u bolnicama i domovima za starije osobe. Na predavanju su posebno istaknuti tzv. “kritični” nutrijenti u starijoj životnoj dobi, poput vitamina D čiji se deficit u starijih osoba kreće od 30 do 100 %. 

Sinteza vitamina D je slabija, a potrebno je starijoj osobi osigurati 800 -1000 IU/dan. Raznolikost u prehrani često nije zadovoljena u starijoj dobi zbog multiplih razloga, a specifični modaliteti hranjenja su poglavito potrebni kod pojavnosti dekubitalnih ulkusa, demencije, neurološke disfagije, sukladno Smjernicama za prehranu starijih osoba. Oralni enteralni pripravci kao nutritivna intervencija su indicirani u pothranjenih starijih osoba odnosno kada su izloženi riziku od malnutricije. Preporuka je primjeniti ih u starijoj dobi kada se (što ranije) utvrdi nedostatak hrane, nenamjerni gubitak tjelesne mase od 5% tijekom 3 mjeseca ili 10% tijekom 6 mjeseci ili kada je BMI ispod 22 kg/m2. 

Nutritivna procjena gerijatrijskih bolesnika web servisom NRS 2002

Ulogu nutritivne procjene gerijatrijskog bolesnika pomoću web sevisa NRS 2002 s prvim rezultatima gerontološko-javnozdravstvene analize (N=179) predstavila je poznata hrvatska gastroenterologinja dr. sc. Tajana Pavić, dr. med., a koji je primjenjen po odrađenoj 39. Gerontološkoj radionici o prehrambeno-gerontološkim normama u okviru projektnog modela GeroS-a (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba). Uz definiciju pothranjenosti kao „stanja uhranjenosti kada nedostatak, prekomjerenost ili neuravnoteženost energije, proteina i drugih nutrijenata uzrokuje mjerljive negativne učinke na tjelesne funkcije i klinički ishod“, prikazan je proces nutritivne njege (procjena nutritivnog statusa - razvoj plana nutritivne potpore - implementacija nutritivne potpore - evaluacija plana nutritivne potpore). Za nutritivni probir u starijih osoba neophodan je alat za brzu i jednostavnu procjenu, postoji li u gerijatrijskog bolesnika malnutricija ili rizik za njezin nastanak. 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002) koji se sastoji od dva koraka, inicijalnog probira i finalnog probira, jepreporučeni validirani upitnik za procjenu nutritivnog rizika Europskog društva za kliničku prehranu (ESPEN). Web servis NRS 2002 omogućava praćenje determinanti koje su značajni gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji za analizu nutritivnog rizika u starijoj dobi. Osim NRS 2002, obuhvaćene su dobne skupine, spol, funkcionalna sposobnost, dijagnoze (vodeća i prateće), ITM (indeks tjelesne mase), opseg nadlaktice i druge determinante. Značajna je determinanta utvrđivanja opsega nadlaktice < 22,5 cm jer odgovara vrijednosti ITM < 20 kg/m2.

Rezultati nutritivnog probira web servisa NRS 2002 (2015.god.) su pokazali da je 34% od ukupnog broja ispitanika starijih od 65 godina (N= 179) u nutritivnom riziku.

Racionalizacija gerijatrijske zdravstvene potrošnje GeroS

Cilj je pomoću GeroS-a informatizirati svu pruženu zdravstvenu skrb za starije po svim razinama zdravstvene zaštite. U proširenju e-zdravlja implementacijom GeroS-a u CEZIH moguće je i ostvariti poveznicu sa socijalnom skrbi za starije, osobito gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika u domovima za starije. Bitno je objedinjenje na jednom mjestu u Centralnom zdravstvenom informatičkom sustavu.

Prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr.med., ugledna hrvatska i europska gerontologinja, istaknula je značenje uvođenja projektnog modela GeroS-a neodvojivo povezanog sa CEZIH-om za sustavno elektronično praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, u svrsi racionalizacije rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje i unaprjeđenja zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja starijih osoba. Prezentirala je vodeće uzroke gerijatrijskih hospitalizacija po skupinama bolesti u Hrvatskoj, po županijama Hrvatske i Grada Zagreba u 2014.g.

Zabrinjavajući je rang učestalosti uzroka hospitalizacije gdje prvo mjesto gerijatrijskih hospitalizacija i to u ranijoj starosti od 65 godina, čine upravo preventabilne bolesti cirkulacijskog sustava. Njihov udio je čak 24,95% za starije od 65 godina u ukupnim gerijatrijskim hospitalizacijama u Hrvatskoj, 2014. godine (N=216 057). Zatim slijede novotvorine s udjelom od 16,50%, (N=35 660). Prim.dr.sc. Tomek-Roksandić istaknula je kako je taj redosljed drugačiji za Grad Zagreb gdje prvo mjesto čine novotvorine s udjelom od 23,07% za starije od 65 godina dok su bolesti cirkulacijskog sustava na drugom mjestu s udjelom od 20,28%. Zaključno je naglašena nužnost uvođenja GeroS-a, podsustava CEZIH-a, što potvrđuju navedeni gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji udjela od 37,34% (N=216 057) starijih od 65 godina u ukupnom broju svih hospitalizacija u Hrvatskoj (N=578 569) 2014.godine. To upućuje kako je zdravstvena zaštita starijih osoba usmjerena na opću/obiteljsku medicinu u zaštiti zdravlja starijih uz nužnu provedbu stalne edukacije iz gerontologije i gerijatrije. Prema zadnjim podacima, popisne 2011.g., u Hrvatskoj funkcionalno onesposobljene osobe starije od 65 godina, u odnosu na fizičku pokretljivost čine značajan udio od 46,49% (N=353.247) dok je u 2001.godini taj udio iznosio 21,36% (N=148.170) što čini porast čak od 138,41%. Opetovano su potvrđene Smjernice za sustavnu provedbu praćenja, proučavanja te evaluacije zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba u gerontološko-javnozdravstvenom menadžmentu. Jedino na taj način moguće je izraditi primjereni program geroprofilaktičkih mjera i to primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije te za funkcionalno onesposobljene gerijatrijske bolesnike u svrsi unaprijeđenja zaštite zdravlja i racionalizacije rastuće gerijatrijske potrošnje. Istaknute su osnovne gerontološke determinante utvrđivanja čimbenika bolesnog starenja, za razliku od fiziološkog starenja, pojavnost gerijatrijskog domino efekta te značenje pojavnosti gerijatrijskog sindroma 4 N (nepokretnost, nestabilnost, nesamostalnost, nekontrolirano mokrenje), u odnosu na pojavnost negativnog zdravstvenog ponašanja u starijih u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije. 

GeroS omogućuje u procesu identifikacije gerontoloških problema i definiranje ciljeva zdravstvene skrbi za starije osobe uz individualan gerontološki pristup, hijerarhijsku povezanost sa gerontološkim centrom - izvaninstitucijske skrbi za starije pa sve do socijalne skrbi u domovima za starije. Prikazan je gerontološko-javnozdravstveni menadžment (vrhovni, srednji i osnovni) kao i Plan i program mjera za djelatnost gerontološko-javnozdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te Program mjera primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije osobe, čije je sveobuhvatno praćenje predviđeno uvođenjem GeroS-a neodvojivo povezanog sa CEZIH-om. Zadivljujući su prvi rezultati primjene web servisa NRS 2002 koji je u dvomjesečnoj primjeni. Obuhvatili su 179 gerontoloških osiguranika od kojih najstariji ima 103 godine, a provedbu čine zdravstveni stručnjaci iz zdravstvenih ustanova: KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb-Rebro, KBC Rijeka, Specijalna bolnica Duga Resa, Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Dunja Grgurić Rajković, dr.med.spec.obit.med., Specijalistička ordinacija opće medicine Lada Ribarić-Klarić, dr.med.spec.obit.med., Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Irena Rukavina, dr.med.spec.obit.med., Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Vjekoslava Amerl-Šakić, dr.med.spec.obit.med., Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Branislava Čilić,dr.med.spec.obit.med., Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Snježana Juričev Čavala, dr.med.spec.obit.med.

Također je prezentirano devet gerontoloških udžbenika/knjiga iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege koje je objavio Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ s partnerima te se istaknulo kako su starenje i tehnologija najveće akceleracijsko dostignuće 21.stoljeća. GeroS će potvrditi europsku tržišnu orijentaciju u poveznici primjenjene tehnologije i ubrzanog starenja pučanstva što će u konačnici rezultirati racionalizacijom rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje i unaprijediti program zdravstvene zaštite u zaštiti zdravlja starijih osoba, a time i prevenirati funkcionalnu onesposobljenost i u dubokoj starosti. 

Mr. sc Dunja Durut-Beslač, nastavno je istaknula misiju HZZO-a u primjeni elektroničnog praćenja što uključuje i GeroS povezanog s CEZIH-om, a što će omogućiti racionalno ulaganje financijskih sredstava osiguranika u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe. Fokus „pametnog zdravlja“ usmjeren je poslovanju koji optimalno koristi informacije kao alat za realizaciju strateških ciljeva, znanja i resursa. Cilj je pomoću GeroS-a informatizirati svu pruženu zdravstvenu skrb za starije po svim razinama zdravstvene zaštite. U proširenju e-zdravlja implementacijom GeroS-a u CEZIH moguće je i ostvariti poveznicu sa socijalnom skrbi za starije, osobito gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika u domovima za starije. Bitno je objedinjenje na jednom mjestu u Centralnom zdravstvenom informatičkom sustavu.

Utjecaj kvalitete hrane za starije i gerijatrijska potrošnja

Prof. dr. sc. Stjepan Orešković, ugledni hrvatski i europski stručnjak istaknuo je značenje pravilne prehrane za starije te važnost kvalitetne hrane za starije koja je često u interakciji sa rastućom farmakoterapijom za starije, a time i povećanom gerijatrijskom potrošnjom. Istaknuta su ključna pitanja koja povezuju hranu i zdravlje starijih osoba od zdravstvenih istraživanja do znanstvene prakse i akcije, te kliničke, javnozdravstvene i ekonomske djelotvornosti i učinkovitosti u vremenu oskudnih resursa proizvodnje, ali i distribucije te proizvodnja hrane.

Važna su znanja i umjeća te stjecanje vještina iz područja gerontologije i gerijatrije kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita zdravlja starijih. Kvaliteta hrane bitan je čimbenik gospodarskog razvoja Hrvatske i za sve brojniju europsku stariju turističku populaciju, a time i za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Nužno je primjeniti Smjernice pravilne prehrane za starije. 

Zaključak

Zaključno po raspravi 13.Gerontološkog simpozija provedena je i provjera stečenog znanja o pravilnoj prehrani za starije i nutritivnom gerijatrijskom probiru te poznavanju izrađenih Smjernica pravilne prehrane za starije. Istaknut je značaj suvremene tehnologije nužnošću primjene e-zdravlja, koje uključuje i implementaciju GeroS-a neodvojivo povezanog sa CEZIH-om za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba, gdje je glavni nositelj u zaštiti zdravlja starijih osoba opća/obiteljska medicina uz interdisciplinaran gerontološki prostup. Svrha je osigurati zdravo, aktivno i produktivno starenje sve brojnijeg starijeg hrvatskog pučanstva. To je u suglasju s europskom i hrvatskom gerontološkom doktrinom, potvrđenom i na Europskom summit-u za inovacije aktivnog i zdravog starenja (Brussels, 2015.). 

Dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr.med.

Ivana Popek, dr. med.

Manuela Maltarić, mag. nutr.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTMaxflu
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: