x
x

Hrvatska gerontologija u Bratislavi

  dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.
  Manuela Maltarić, dipl. ing.

  13.07.2015.

U Bratislavi je od 9. do 10. srpnja 2015. godine održan Workshop and Consultation Age-friendly Environments in Europe (AFEE) u organizaciji WHO na kojem su sudjelovale sljedeće države: Hrvatska, Češka, Slovačka i Slovenija.

Hrvatska gerontologija u Bratislavi

Prezentacija na temu „Centers of Gerontology-Institute of Public Health and Gerontology Centers in Croatia“, iz Centra za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“- Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba,  izazvala je veliki interes sudionika gerontološkog tečaja SZO-a. Aktivno su prezentirale: dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. i Manuela Maltarić, mag. nutri iz Centra za zdravstvenu gerontologiju. Prezentirani su rezultati uspješnog hrvatskog modela izvaninstitucijske skrbi za starije osobe-gerontološki centri te Centri za zdravstvenu gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo i projekt GeroS koji je značajan za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba u svrsi unaprjeđenja i primjena zdravog aktivnog starenja u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Sudionici  Workshop and Consultation Age-friendly Environments in Europe (Bratislava, 2015) su pokazali izuzetan interes za  projekt GeroS (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika) koji povezuje sve sudionike u pružanju zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe te za gerontološkojavnozdravstvene pokazatelje o provođenju izvaninstitucijske skrbi (Gerontološki centri, 2004-2015) u Hrvatskoj.

Veliki interes sudionika gerontološkog savjetovanja u Bratislavi  je pokazan za hrvatsku gerontologiju i za model ispunjavanja semantičkog diferencijala o stavovima prema starenju i starosti  (Izvor: Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“).

Gerontološko savjetovanje u Bratislavi u organizaciji SZO-a je proteklo u ozračju izmjene iskustava, znanja i rezultata rada sudionika u zaštiti zdravlja starijih osoba i promicanju strateškog cilj br.1 SZO-a - aktivnog zdravog starenja. Znakovito je da se npr. u Slovačkoj već primjenjuje organizirana medicinska specijalizacija iz gerijatrije po UEMS-u, čiju primjenu uskoro očekujemo i u Hrvatskoj.

Dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr.med. i Manuela Maltarić, mag.nutri.

Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

www.stampar.hr