x
x

Web servis NRS 2002 / GeroS podsustav CEZIH-a

  Alexandra Julia Lechner, mag.

  06.05.2015.

Web servis NRS 2002 / GeroS podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika

Web servis NRS 2002 / GeroS podsustav CEZIH-a

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji ukazuju na porast gerijatrijske zdravstvene potrošnje zbog veličine pojavnosti pothranjenosti u starijih osoba, osobito onih starijih u dubokoj starosti, znači gerijatrijskih bolesnika starijih od 85 i više godina. Gerijatrijski bolesnici u dubokoj starosti dva puta više posjećuju obiteljske liječnike, tri puta češće bivaju hospitalizirani, a sam boravak u bolnici produžava se za više od 30%.

Nutritivni probir pomoću alata NRS 2002

Jedan od prvih koraka u rješavanju problema pothranjenosti je pravodobno prepoznavanje osoba koje su u riziku od pothranjenosti ili su već pothranjene. Primjenom nutritivnog probira pomoću alata NRS 2002 u svakodnevnoj kliničkoj praksi, moguće je brzo i učinkovito izdvojiti gerijatrijske bolesnike koji zahtijevaju dodatnu obradu  i izradu nutritivnog plana. Pravodobnim otkrivanjem onih koji su u nutritivnom riziku može se spriječiti dobar dio neželjenih posljedica pothranjenosti i smanjiti  troškove gerijatrijske zdravstvene skrbi.  

Web servis NRS 2002 / GeroS

Primjena web servisa NRS  2002 / GeroS (sustav za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika neodvojivo povezan s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH) omogućuje objektivizaciju i praćenje individualnog kliničkog stanja na osnovi provjerenih i validiranih parametara koji su usporedivi u kategorijama gerijatrijskog bolesnika i na osnovi kojih se može postaviti valjana indikacija za propisivanje nutritivne potpore. 

Evaluacija web servisa

Inicijativu i provedbu GeroS-a (podsustav CEZIH-a) s 43 gerontološke radionice za primjenu GeroS-a ostvario je od lipnja 2014.g. Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatskeza zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" s voditeljicom Centra prim. dr. sc. Spomenkom Tomek–Roksandić (slika 1)i ravnateljem Zavoda dr. Zvonimirom Šostarom. Na 13. Gerontološkom simpoziju (20. travnja 2015.g., Stara gradska vijećnica) održana je stručna rasprava o evaluaciji web servisa NRS 2002. Rano otkrivanje i validacija stanja uhranjenosti gerijatrijskih osiguranika i gerijatrijskih bolesnika omogućuje unapređenje zaštite zdravlja starijih osoba i racionalizaciju gerijatrijske zdravstvene potrošnje.