x
x

Kakav je odnos perfekcionizma i socijalne podrške s anksioznošću kod studenata?

  18.01.2014.

Cilj rada objavljenog u časopisu Medica Jadertina bio je ispitati povezanost dimenzija perfekcionizma i socijalne podrške s anksioznošću i depresivnošću kod studenata, te provjeriti pridonose li dimenzije perfekcionizma i socijalne podrške objašnjenju varijance anksioznosti i depresivnosti.

Kakav je odnos perfekcionizma i socijalne podrške s anksioznošću kod studenata?
Rezultati su pokazali da su sve dimenzije perfekcionizma značajno pozitivno povezane s anksioznošću

Ispitivanje je provedeno na uzorku od 187 studenata s dva osječka fakulteta. Sudionici su tijekom nastave ispunili Multidimenzionalnu skalu perfekcionizma, Skalu procjene socijalne podrške, Beckov upitnik anksioznosti i Beckov upitnik depresivnosti.

Rezultati su pokazali da su sve dimenzije perfekcionizma značajno pozitivno povezane s anksioznošću, dok socijalna podrška nije.

Sve dimenzije perfekcionizma, osim organiziranosti, te podrška obitelji, prijatelja i profesora značajno su povezane s depresivnošću.

Također, pokazalo se da zabrinutost zbog pogrešaka, dvojbe oko vlastitih postupaka i organiziranost predviđaju višu anksioznost.

Što se tiče depresivnosti, zabrinutost zbog pogrešaka, dvojbe oko vlastitih postupaka i roditeljski pritisak predviđaju višu, dok podrška prijatelja i profesora predviđa nižu depresivnost.

Rezultati su u skladu s podacima koji upućuju na nepovoljne učinke neadaptivnih aspekata perfekcionizma na mentalno zdravlje.

Ana Kurtović

VEZANI SADRŽAJ > <