x
x

Trixin (mofetilmikofenolat) - imunosupresivni lijek

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  15.12.2011.

Nakon ciklosporina, mofetilmikofenolat (MMF) se smatra drugim lijekom među modernim imunosupresivnim lijekovima. Mofetilmikofenolat je standardni dio većine imunosupresivnih terapijskih protokola kod transplantacije organa.

Trixin (mofetilmikofenolat) - imunosupresivni lijek
Djelotvornom se pokazala kombinacija Trixina s ciklosporinom i steroidima koja ubrzo postaje standardom u terapiji. Zahvaljujući izostanku nefrotoksičnosti i izrazitoj imunosupresivnoj djelotvornosti Trixina, moguće je smanjiti dozu ciklosporina u slučaju njegove toksičnost ili kronične nefropatije alogenog transplantata.

Nakon cijelog desetljeća razvoja i ispitivanja, FDA je odobrila mofetilmikofenolat 1995. godine i od tada MMF postaje standardnim dijelom većine imunosupresivnih terapijskih protokola kod transplantacije organa. MMF je razvijen s ciljem stvaranja potentnog i selektivnog inhibitora proliferacije limfocita koji ne bi bio hepatotoksičan, nefrotoksičan i mutagen. U kliničkim ispitivanjima dokazana je smanjena učestalost akutnog odbacivanja organa za oko 20%, a retrospektivna analiza podataka „Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR)" na 66.774 bolesnika s transplanitacijom bubrega pokazala je smanjenje rizika kasnog odbacivanja transplantata za 27%. Djelotvornom se pokazala kombinacija MMF-a s ciklosporinom i steroidima koja ubrzo postaje standardom u terapiji. Zahvaljujući izostanku nefrotoksičnosti i izrazitoj imunosupresivnoj djelotvornosti MMF-a, moguće je smanjiti dozu ciklosporina u slučaju njegove toksičnost ili kronične nefropatije alogenog transplantata.

Farmakologija Trixina (mofetilmikofenolata)

Većina strategija farmakoekonomije koje se baziraju na uštedi steroida ili kalcineurina oslanja se nakon smanjivanja doza drugih lijekova iz terapijskog režima na Trixin kao glavni imunosupresivni lijek.

Kako bi se nuspojave imunosupresivnih lijekova pri dugotrajnoj primjeni svele na najmanju moguću mjeru, danas se teži što većem smanjivanju doza imunosupresivnih lijekova.
Većina strategija farmakoekonomije koje se baziraju na uštedi steroida ili kalcineurina oslanja se nakon smanjivanja doza drugih lijekova iz terapijskog režima na MMF kao glavni imunosupresivni lijek.
Mofetilmikofenolat pripada farmakoterapijskoj skupini selektivnih imunosupresiva.
Mofetilmikofenolat je 2-morfolinoetilni ester mikofenolne kiseline (MFA), koja je snažan, selektivan, nekompetitivni i reverzibilni inhibitor monofosfat dehidrogenaze te stoga inhibira de novo gvanozinsko-nukleotidnu sintezu bez uključivanja u DNA.
Nakon oralne primjene mofetilmikofenolat se brzo i opsežno apsorbira i prolazi kroz čitav predsustavni metabolizam do aktivnog metabolita MFA. Imunosupresivno djelovanje mikofenolata je u korelaciji s koncentracijom MFA. Srednja biološka raspoloživost oralnog mofetilmikofenolata, na temelju AUC MFA, je 94% u odnosu na intravenozni mofetilmikofenolat.
Tijekom ukupno četiri studije bioekivalencije dokazano je da su kapsule Trixin Teva od 250 mg i tablete od 500 mg bioekvivalentne formulacijama MMF-a originatora, kako pri primjeni natašte, tako i nakon obroka.
Provedena ispitivanja genotoksičnosti pokazala su da mikofenolat mofetil potencijalno može uzrokovati aberacije kromosoma. Kao i kod ostalih imunosupresiva povećana je opasnost od razvoja limfoma i drugih zloćudnih bolesti kao i rizik od oportunističkih infekcija (bakterijskih, gljivičnih, virusnih i protozoalnih), fatalnih infekcija i sepse.

Indikacije Trixina

Trixin je indiciran u kombinaciji s ciklosporinom i kortikosteroidima u profilaksi akutne reakcije odbacivanja organa u bolesnika podvrgnutih alogeničnoj transplantaciji bubrega, srca i jetre.

INDIKACIJA

DOZIRANJE

Primjena kod bubrežnog presatka 

 Odrasli

 

Prva doza 72 sata nakon transplantacije. Preporučena dnevna doza je 4 tablete 2x na dan (2 g aktivnog sastojka).

Djeca i adolescenti

 

Preporučena doza peroralno 2x na dan je 600 mg/m2 (najviše do 2 g dnevno). Kapsule Trixina smiju se propisivati samo bolesnicima čija je površina tijela najmanje 1.25 m2. Bolesnici čija je površina tijela između 1.25 i 1.5 m2 mogu uzimati kapsule Trixina dozirane po 750 mg 2x na dan (dnevna doza iznosi 1.5 g). Tablete Trixina smiju  se propisivati samo bolesnicima čija je površina tijela veća od 1.5 m2 u dozi od 1 g 2x na dan (dnevna doza iznosi 2 g).

Djeca (< 2 godine)

Nema dovoljno informacija o neškodljivosti i učinkovitosti u djece mlađe od 2 godine, te se stoga ne preporučuje primjena kod ove dobne skupine.

Primjena u pacijenata sa srčanim presatkom

Odrasli

Preporučuje se početak peroralne primjene lijeka Trixin u roku od 5 dana nakon transplantacije. Preporučena doza 1.5 g 2x na dan (dnevna doza iznosi 3 g).

Djeca i adolescenti

Nema raspoloživih informacija za pedijatrijske bolesnike sa srčanim presatkom, stoga se ne preporučuje primjena.

Primjena u bolesnika s presađenom jetrom

Odrasli

Preporučuje se intravenozna primjena mofetilmikofenolata tijekom prva 4 dana nakon presađivanja jetre, s tim da se početak peroralne primjene Trixina preporuča što prije nakon toga, a da se može tolerirati. Preporučena peroralna doza je 1.5 g na dan (dnevna doza je 3 g).

Djeca i adolescenti

Nema raspoloživih informacija za pedijatrijske bolesnike s jetrenim presatkom, stoga se ne preporučuje primjena.

Primjena u starijih osoba (≥ 65 godina)

Preporučena doza za ovu dobnu skupinu je 1 g 2x na dan u bolesnika s bubrežnim presatkom, a 1.5 g 2x na dan u bolesnika sa srčanim i jetrenim presatkom.

Primjena kod bolesnika s oštećenjem bubrežne funkcije

U bolesnika s bubrežnim presatkom koji pate od teškog kroničnog oštećenja bubrega (stopa glomeluralne filtracije <25ml/min/ 1.73 m2), a izvan neposrednog posttransplantacijskog razdoblja, treba izbjegavati doze veće od 1 g 2x na dan. Stanje tih bolesnika, također, valja pomno nadzirati. Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika koji imaju odgođenu (zakašnjelu) postoperativnu funkciju bubrežnog presatka. Nema dostupnih informacija za bolesnike sa srčanim i jetrenim presatkom koji pate od teškog kroničnog oštećenja bubrega.

Primjena kod teškog oštećenja funkcije jetre

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s bubrežnim presatkom koji pate od teškog oštećenja parenhima jetre. Nema dostupnih informacija za bolesnike sa srčanim presatkom koji pate od teškog oštećenja parenhima jetre.

Liječenje tijekom epizoda odbacivanja

Mikofenolna kiselina (MPA) je aktivni metabolit mofetilmikofenolata. Odbacivanje bubrežnog presatka ne dovodi do promjena farmakokinetike MPA. Smanjenje doze ili prekid primjene Trixina nije potrebno. Nema osnove za prilagodbu doze Trixina nakon odbacivanja srčanog presatka. Nema dostupnih farmakokinetičkih podataka tijekom odbacivanja jetrenog presatka.

VEZANI SADRŽAJ > <