x
x

Preemptivna transplantacija bubrega u djece

  12.03.2012.

S medicinskog i socioekonomskog stajališta preemptivna je transplantacija optimalna metoda u liječenju kronične bolesti bubrega u djece. Članstvo Hrvatske u Eurotransplantu trebalo bi povećati broj preemptivnih transplantacija, objavljeno je u Liječničkom vjesniku.

Preemptivna transplantacija bubrega u djece

Cilj. Prikazati ishod preemptivne transplantacije bubrega u djece s kroničnom bolesti bubrega i potrebom za zamjenskim organom.
Metode. Prikazani su bolesnici Kliničkoga bolničkog centra Zagreb kojima je transplantiran bubreg bez prethodne dijalize u dobi do 18 godina. Retrospektivno su obrađeni podaci dostupni uvidom u medicinsku dokumentaciju.
Rezultati. U razdoblju od siječnja 1997. godine do srpnja 2009. godine učinjeno je 6 preemptivnih transplantacija bubrega kod bolesnika mlađih od 18 godina. Svi su bolesnici dobili bubreg od živog, srodnog darivatelja. Neposredno prije transplantacije srednji klirens kreatinina djece kojima je preemptivno učinjena transplantacija iznosio je 9±4,15 ml/min (raspon=2,7-12,3 ml/min, medijan=8,5 ml/min). Sadašnje vrijednosti kreatinina kod bolesnika s funkcionirajućim presatkom iznose 139,4±60,9 µmol/l (raspon=72-237 µmol/l, medijan=130 µmol/l). U promatranoj skupini jednogodišnje, trogodišnje i petogodišnje preživljenje presatka iznosi 100%. Sveukupno preživljenje presatka iznosi 83,3%, a bolesnika kojima je preemptivno učinjena transplantacija 100%. Kod jednog je bolesnika nakon 10 godina zadovoljavajuće funkcije presatka došlo do porasta serumskih vrijednosti kreatinina te je daljnje liječenje bolesnika bilo potrebno provoditi s pomoću dijalize.
Zaključak. S medicinskog i socioekonomskog stajališta preemptivna je transplantacija optimalna metoda u liječenju kronične bolesti bubrega u djece. Članstvo Hrvatske u Eurotransplantu trebalo bi povećati broj preemptivnih transplantacija.

Josip Pasini, Vilka Bekavac Mišak, Tomislav Kuliš, Iskra Alexandra Nola, Zvonko Puretić, Željko Kaštelan

VEZANI SADRŽAJ > <