x
x

Direktni oralni antikoagulansi i varfarin

  Klara Čičić, dr. med.

  12.01.2015.

Direktni oralni antikoagulansi sigurni su i učinkoviti najmanje jednako kao i varfarin te je njihova korist veća od eventualnih rizika, pokazale su metaanalize dosadašnjih kliničkih istraživanja. U usporedbi s varfarinom oni su praktičniji, no neki stručnjaci naglašavaju da rjeđe praćenje pacijenta može dovesti do slabije suradljivosti (engl. adherence).

Direktni oralni antikoagulansi i varfarin

U 2014. godini provedene su četiri metaanalize na temu učinkovitosti i sigurnosti direktnih oralnih antikoagulansa (DOAK). Rezultati dviju metaanaliza pokazali su da je u skupini liječenoj DOAK bilo 19% manje moždanih udara i sistemne embolije te 52% manje intrakranijalnih krvarenjem, no 25% više gastrointestinalnih krvarenja u usporedbi s varfarinom. U jednoj od metaanaliza DOAK pokazali su se učinkovitijima u prevenciji moždanog udara i venske tromboembolije, no stope ozbiljnih krvarenja bile su slične kao u osoba liječenih nekom drugom terapijom. Posljednja metaanaliza pokazala je da je s DOAK stopa ozbiljnih krvarenja manja za 39% u usporedbi s antagonistom vitamina K. Dakle direktni oralni antikoagulansi sigurni su i učinkoviti najmanje jednako kao i varfarin.

Tri su direktna oralna antikoagulansa odobrena u Republici Hrvatskoj - dabigatran, apiksaban i rivaroksaban. Koriste se za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija u pacijenata s atrijskom fibrilacijom i liječenje venske tromboembolije. Učinak ovih lijekova ne zahtjeva učestalo laboratorijsko praćenje parametara koagulacije. Antidot za direktne oralne antikoagulanse još je u razvoju, a njime bi se dodatno pojačala sigurnost ovih lijekova. U slučaju predoziranja preporuča se aktivni ugljen kako bi se smanjila apsorpcija lijeka.

VEZANI SADRŽAJ > <