x
x

Sigurnost na internetu: razlika u u znanju i ponašanju studenata u zdravstvu

  20.07.2023.

Razlika u znanju i ponašanju studenata zdravstvenih studija s obzirom na sigurnost na internetu objavljena je U Biltenu Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. U radu se zaključuje da je od velike važnosti daljnji rad na podizanju svjesnosti o rizicima, a pogotovo među budućim zdravstvenim djelatnicima koji će pristupati osjetljivim podacima pacijenata unutar zdravstvenog informacijskog sustava.

Sigurnost na internetu: razlika u u znanju i ponašanju studenata u zdravstvu

Cilj ovog istraživanja bio je usporediti stvarno rizično online ponašanje sa samoprocjenom istog kod studenata zdravstvenih studija te korelirati njihovo ponašanje s njihovom razinom znanja o online rizicima. Ispitanici su studenti 3. godine Preddiplomskog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike te studenti 2. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine. Istraživanje je, kao presječna studija, provedeno na Medicinskom fakultetu u Osijeku za potrebe diplomskog rada. U istraživanju je korištena online verzija validiranog Bihevioralno-kognitivnog upitnika internetske sigurnosti (BKUIS).

Rezultati su pokazali da nema korelacije između rizičnosti stvarnog i samoprocijenjenog ponašanja studenata (uz koeficijent korelacije vrlo blizu nule). Naprotiv, dobivena je slaba povezanost između veće rizičnosti stvarnog ponašanja i većeg stupnja svjesnosti o postojanju online rizika, što potvrđuje ranije definirani paradoks da se dio svjesnijih online korisnika rizičnije ponaša. Čak tri od pet ispitanika unijelo je svoju lozinku na trik pitanje o njenoj kvaliteti. Generalno, visoka je razina znanja ali visok je i stupanj rizičnosti u njihovom online ponašanju.

Od velike je važnosti daljnji rad na podizanju svjesnosti o rizicima, a pogotovo među budućim zdravstvenim djelatnicima koji će pristupati osjetljivim podacima pacijenata unutar zdravstvenog informacijskog sustava.