x
x

Izvješće o prijavama sumnji na nuspojave lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022.

  05.07.2023.

Ukupan broj prijava sumnji na nuspojave lijekova u 2022. godini manji je za 55% u odnosu na 2021. godinu (4485 prijava u 2022. godini u odnosu na 9966 prijava u 2021. godini). Tada je broj prijava sumnji na nuspojave značajno porastao kao rezultat zaprimanja prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19. Najveći udio prijava u 2022. godini zaprimljen je od liječnika (64%), kao i prethodnih godina, nakon čega slijede pacijenti/korisnici lijeka (17%) te ljekarnici (12%).

Izvješće o prijavama sumnji na nuspojave lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022.

Na temelju Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i pripadajućeg Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13., 145/21.) Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) prati nuspojave zabilježene u Republici Hrvatskoj koje su zdravstveni radnici i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezni prijavljivati. HALMED također zaprima izravne prijave sumnji na nuspojave lijekova od pacijenata/korisnika lijeka, članova obitelji pacijenta/korisnika lijeka ili zakonskih zastupnika/skrbnika (u daljnjem tekstu: pacijent/korisnik lijeka).

HALMED prati nuspojave lijekova iz prometa i nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima. Ovo je osamnaesto (18.) izvješće o prijavama sumnji na nuspojave zaprimljenima iz Republike Hrvatske koje je izradio HALMED.

Ukupan broj prijava sumnji na nuspojave u 2022. godini u Republici Hrvatskoj čini zbroj sljedećih prijava:

• spontane prijave sumnji na nuspojave lijekova zaprimljene u HALMED-u, koje uključuju:

  • prijave sumnji na nuspojave koje su HALMED-u izravno uputili zdravstveni radnici
  • prijave sumnji na nuspojave koje su HALMED-u izravno uputili pacijenti/korisnici lijeka
  • prijave sumnji na nuspojave koje su nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet zaprimili od zdravstvenih radnika i pacijenata/korisnika lijeka te ih proslijedili HALMED-u
  • prijave iz objavljenih literaturnih podataka o nuspojavama koje HALMED-u prosljeđuju nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili Europska agencija za lijekove (EMA) putem svoje usluge za praćenje medicinske literature za određene lijekove (MLM – Medical Literature Monitoring servis)

• spontane prijave sumnji na nuspojave cjepiva zaprimljene u HALMED-u, koje uključuju:

  • prijave sumnji na nuspojave cjepiva koje su HALMED-u izravno uputili zdravstveni radnici i pacijenti/korisnici cjepiva
  • prijave sumnji na nuspojave cjepiva koje su nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet zaprimili od zdravstvenih radnika i pacijenata/korisnika lijeka te ih proslijedili HALMED-u
  • prijave sumnji na nuspojave cjepiva koje je zaprimio Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) te ih proslijedio HALMED-u

• prijave sumnji na nuspojave lijekova proizašle iz zaprimljenih prijava otrovanja lijekovima koje je HALMED-u proslijedio Centar za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)

• prijave sumnji na nuspojave lijekova iz postmarketinških neintervencijskih ispitivanja koje su HALMED-u proslijedili nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Tijekom 2022. godine HALMED je zaprimio ukupno 4.485 prijava sumnji na nuspojave lijekova u Republici Hrvatskoj, koje su sadržavale ukupno 13391 prijavljenu nuspojavu. Broj nuspojava veći je od broja zaprimljenih prijava jer svaka prijava može sadržavati jednu ili više nuspojava. Ukupno su zaprimljene 673 prijave sumnji na nuspojave cjepiva, od kojih se 561 prijava odnosi se na cjepiva protiv bolesti COVID-19, dok je za ostala cjepiva zaprimljeno 112 prijava.

Općenito je najveći broj prijava zaprimljen za osobe ženskog spola (60%). Udio prijava sumnji na nuspojave prema dobnim skupinama veći je u pedijatrijskim dobnim skupinama do 17 godina, a manji u dobnim skupinama od 18 do 65 godina u odnosu na godinu ranije. Navedeno je rezultat manjeg broja prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 tijekom 2022. godine u odnosu na 2021. godinu.

S obzirom na ozbiljnost nuspojava, 49% ukupno zaprimljenih prijava čine prijave koje se klasificiraju kao ozbiljne, što je podjednako udjelu prijava koje sadrže nuspojave koje ne ispunjavaju niti jedan od kriterija ozbiljnosti (51%).

Najčešće prijavljene nuspojave bile su pretjerana pospanost (somnolencija), vrućica i povišena tjelesna temperatura, mučnina, glavobolja, proljev, slabost, umor, crvenilo, povraćanje i osip. Radi se o nuspojavama karakterističnima za klasične sintetske lijekove. Navedene nuspojave obično su blagog karaktera te prolaze kroz nekoliko dana bez potrebe za dodatnim liječenjem ili uz simptomatsko liječenje (primjerice analgeticima i antipireticima).

Iako su svi lijekovi i cjepiva prije stavljanja u promet temeljito ispitani u kliničkim ispitivanjima, neke se nuspojave ili njihova učestalost uoče tek nakon stavljanja u promet i početka primjene u velikog broja ljudi. To se osobito odnosi na nuspojave koje su iznimno rijetke, nuspojave koje se javljaju u specifičnih skupina bolesnika ili u slučaju različitih kombinacija primjene s drugim lijekovima.

Stoga temeljito prikupljanje i veća količina podataka o nuspojavama omogućuju bolji uvid u primjenu lijekova i cjepiva te brzo uočavanje sigurnosnih signala zbog kojih bi eventualno bilo potrebno poduzeti odgovarajuće regulatorne akcije, kao što su primjerice nove preporuke, mjere opreza i slično.

Sve prijave koje HALMED zaprimi smatraju se sumnjama na nuspojavu te se koriste za kontinuiranu procjenu sigurnosnog profila lijekova i cjepiva. Za svaku prijavu provodi se temeljita znanstveno-stručna ocjena te sve zaprimljene prijave trajno čine dio dokumentacije temeljem koje se na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kontinuirano provodi praćenje sigurnosti primjene lijekova i cjepiva.