x
x

Pridržavaju li se u Dalmaciji još uvijek načela mediteranske prehrane?

  24.11.2016.

Mali postotak stanovnika Dalmacije pridržava se trenutnih preporuka o mediteranskoj prehrani, objavljeno je u CMJ-u. Potrebno je provesti javnozdravstvene mjere, posebice među mlađim stanovništvom i muškarcima.

Pridržavaju li se u Dalmaciji još uvijek načela mediteranske prehrane?

Cilj Odrediti postotak ispitanika u Dalmaciji koji se pridržavaju načela mediteranske prehrane.

Postupci Ovo presječno istraživanje provedeno je 2011.-2014. na 2768 ispitanika s Korčule, Visa i iz Splita koji pripadaju kohorti 10.001 Dalmatinac. Iz podataka prikupljenih upitnikom o učestalosti konzumacije pojedinih namirnica dobili smo Izračun broja porcija mediteranske prehrane (prema engl., Mediterranean Diet Serving Score, MDSS). Multivarijatnom logističkom regresijom odredili smo karakteristike ispitanika koji se pridržavaju načela mediteranske prehrane, pri čemu su dob, spol, mjesto boravka, stupanj obrazovanja i fizička aktivnost služili kao kovarijance.

Rezultati Medijan MDSS izračuna bio je 11 od 24 bodova (interkvartilni raspon, 8-13), a bio je najviši na Visu. Velik postotak ispitanika pridržavao se načela mediteranske prehrane kada je u pitanju konzumacija žitarica (87% je zadovoljilo kriterije), krumpira (73%), maslinovog ulja (69%) i ribe (61%), umjeren postotak kada je u pitanju konzumacija voća (54%) i povrća (31%) te nizak postotak kada je u pitanju konzumacija orašastih plodova (6%). Ukupno se samo 23% ispitanika pridržavalo načela mediteranske prehrane, a taj postotak bio je posebice nizak među mladim ispitanicima (12%) u usporedbi sa starijim ispitanicima (34%). Muškarci su imali slabije izglede da će se pridržavati načela mediteranske prehrane (omjer izgleda 0,52, 95% raspon pouzdanosti 0.42-0.65).

Zaključak Ovo istraživanje pokazalo je da se mali postotak stanovnika Dalmacije pridržava trenutnih preporuka o mediteranskoj prehrani. Javnozdravstvene mjere potrebno je provesti posebice među mlađim stanovništvom i muškarcima, koji pripadaju skupinama koje se najslabije pridržavaju načela mediteranske prehrane. 

Ivana Kolčić, Ajka Relja, Andrea Gelemanović, Ana Miljković, Kristina Boban, Caroline Hayward, Igor Rudan, Ozren Polašek