x
x

Pridržavanje mediteranske prehrane u djece i adolescenata

  04.07.2022.

Pridržavanje mediteranske prehrane u djece i adolescenata u mediteranskom i kontinentalnom dijelu Hrvatske

Pridržavanje mediteranske prehrane u djece i adolescenata
Potrebno je u obje regije poticati zdravu, uravnoteženu prehranu, po mogućnosti uzimajući u obzir tradicionalnu i lokalno dostupnu hranu.

Mediteranska prehrana ima važnu ulogu u prevenciji i liječenju različitih kroničnih nezaraznih bolesti. Međutim, pridržavanje mediteranske prehrane posljednjih godina opada, posebno u mediteranskim zemljama. Hrvatska je karakteristična po tome što ima tradicionalno kontinentalnu i mediteransku regiju, sa specifičnim prehrambenim značajkama. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti razlike u pridržavanju mediteranske prehrane te nutritivni unos između djece i adolescenata iz kontinentalnog i mediteranskog dijela Hrvatske.

Ispitanici su bili nasumce regrutirana djeca i adolescenti (n = 838, prosječna dob 9,96 ± 2,09 godina) koji žive u kontinentalnom i mediteranskom dijelu Hrvatske. Svi ispitanici su ispunili tri različita upitnika: opći upitnik (dob i spol), KIDMED upitnik (mediteranski indeks kakvoće prehrane kod djece i adolescenata) i trodnevni dnevnik prehrane. Statistička analiza provedena je pomoću statističkog softvera SPSS 260 (IBM Corporation, Chicago, Illinois, USA). Vrijednosti P manje od 0,05 smatrale su se značajnima.

Rezultati su pokazali da se 23,1% ispitanika slabo pridržava mediteranske prehrane, dok se samo 15,8% djece i adolescenata dobro pridržava mediteranske prehrane. Postoji statistički značajna razlika u KIDMED indeksu između kontinentalnog (srednja vrijednost 4,91 ± 2,33) i mediteranskog (srednja vrijednost 5,57 ± 2,12) dijela Hrvatske (p <0,001), kao i u unosu energije i nekih nutritivnih tvari. Sudionici iz mediteranskog dijela Hrvatske bolje su se pridržavali D-A-CH preporuka za određene nutritivne tvari u usporedbi s onima iz kontinentalnog dijela. Iako su se djeca i adolescenti iz mediteranskog dijela Hrvatske bolje pridržavali mediteranske prehrane nego oni iz kontinentalnog dijela, sveukupno je bilo vidljivo relativno slabo pridržavanje mediteranskoj prehrani za obje regije.

Stoga je potrebno u obje regije poticati zdravu, uravnoteženu prehranu, po mogućnosti uzimajući u obzir tradicionalnu i lokalno dostupnu hranu.

Sara Sila, Ivana Trivić, Mario Mašić, Lucija Marić, Ana Radunić, Tena Niseteo, Marija Radonić, Iva Hojsak, Sanja Kolaček

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexZipantola PROTECTGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: