x
x

Novi oralni antikoagulansi - sigurna i učinkovita zamjena za varfarin

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  20.07.2016.

Novi oralni antikoagulansi sigurna su i učinkovita alternativa varfarinu u rutinskoj kliničkoj praksi, objavljeno je u časopisu The BMJ.

Novi oralni antikoagulansi - sigurna i učinkovita zamjena za varfarin

Kako bi ispitali sigurnost i učinkovitost novih oralnih antikoagulansa (NOAK) – dabigatrana, rivaroksabana i apiksabana u usporedbi s varfarinom, danski autori proveli su veliku komparativnu studiju na više od 60.000 pacijenata kojima je zbog atrijske fibrilacije prvi puta propisana oralna antikoagulantna terapija. Obzirom na tip liječenja, pacijenti su svrstani u 4 skupine: one na terapiji varfarinom, dabigatranom u dozi od 150 mg dva puta dnevno, rivaroksabanom u dozi od 20 mg jedanput dnevno i apiksabanom u dozi od 5 mg dva puta dnevno. Pacijenti su praćeni u prosjeku 1,9 godina.

Kada se kao krajnji primarni ishod promatrao isključivo rizik od ishemijskog moždanog udara, nije zabilježena značajna razlika pri primjeni NOAK s jedne strane i varfarina s druge strane. Međutim, pri promatranju kombiniranog krajnjeg kliničkog ishoda, kod pacijenata koji su bili na terapiji rivaroksabanom, zabilježena je niža učestalost ishemijskog moždanog udara ili sistemske embolije tijekom prve godine liječenja u usporedbi s pacijentima na varfarinu (3,0% prema 3,3%). Za dabigatran i apiksaban nije zabilježena značajna razlika u u odnosu na varfarin.

Tijekom prve godine liječenja, pacijenti na terapiji apiksabanom ili dabigatranom imali su značajno niži rizik za krvarenje u odnosu na pacijente koji su uzimali varfarin (3,3% i 2,4% prema 5,0%). Pri primjeni rivaroksabana, rizik za krvarenje je bio sličan kao pri primjeni varfarina.

Nadalje, zabilježena je značajno niža stopa smrtnosti u skupini pacijenata liječenih apiksabanom ili dabigatranom, nego u skupini pacijenata liječenih varfarinom (5,2% i 2,7% prema 8,5%).

Autori zaključuju da su prema rezultatima ovog istraživanja svi NOAK primijenjeni u standardnim dozama sigurni i učinkoviti, uspoređujući s varfarinom. Budući da su određenim skupinama pacijenata indicirane niže doze ovih lijekova (osobe starije od 80 godina, pacijenti s više komorbiditeta i dr.), budućim istraživanjima potrebno je ispitati učinkovitost i sigurnost nižih doza NOAK-a u usporedbi s varfarinom. Također, potrebne su daljnje komparativne studije kako bi se ispitale razlike u učinkovitosti i sigurnosnom profilu između pojedninih NOAK-a. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalMaxflu
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: