x
x

COVID-19: Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

  prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, dr.med, specijalist psihijatar
  Prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., specijalist psihijatar

  25.03.2020.

Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno zdravlje čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba.

COVID-19: Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje su u ranijem periodu bile pogođene zarazom koronavirusom.

Preporuke Hrvatskog psihijatrijskog društva

Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD) izdalo je nekoliko preporuka za organizaciju psihijatrijske skrbi, opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica te mjere za samopomoć za opću populaciju, a preporuke možete naći na stranicama Hrvatskog psihijatrijskog društva.

 

Prijevodi važnih dokumenata o posljedicama koronavirusa na mentalno zdravlje, psihijatrijske bolesnike i o zaštiti zdravstvenih radnika

Osim preporuka HPD, na stranicama Hrvatskog liječničkog zbora /HLZ) objavljeni su i prijevodi važnih dokumenata koje su preveli liječnici, a objavile su ih relevantne međunarodne stručne organizacije.

Putem mrežni stranica HLZ-a predsjednica iHrvatskog psihijatrijskog društva, prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš i tajnica doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman zahvalile su  svim kolegama koji su sudjelovali u izradi preporuka i u prijevodima svih dokumenata, te ih pozvale da pošalju sva nova saznanja i komentare, kao i prijevode novih tekstova kako bi ih mogli uvrstiti među postojeće dokumente čim ranije.

Preporuke su podržala psihijatrijska društva HLZ:

1. Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje, HLZ, predsjednik prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš
2. Hrvatsko društvo za ovisnosti, HLZ, predsjednik prof. dr. sc. Zoran Zoričić
3. Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra, HLZ, predsjednik prof. dr. sc. Dalibor Karlović Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju MZ
4. Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja HLZ, predsjednik prof. dr. sc. Darko Marčinko
5. Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
6. Psihijatrijsko društvo Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara, predsjednica dipl. med. techn. Martina Filko Kajba
7. Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, predsjednik prim. dr. sc. Vedran Bilić
8. Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ, predsjednica prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić
9. Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, predsjednik prof. dr. sc. Miro Jakovljević
10. Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga HLZ, predsjednik prof. dr. sc. Igor Filipčić
11. Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, predsjednik doc. dr. sc. Nadica Buzina
12. Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, predsjednica doc. prim. dr. sc.
Branka Restek Petrovic

Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, predsjednica Hrvatskog psihijatrijskog društva i Hrvatskog društva za afektivne poremećaje HLZ
Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, tajnica Hrvatskog psihijatrijskog društva

VEZANI SADRŽAJ > <