x
x

Urodinamska obrada pacijentica s inkontinencijom mokraće

  Vladimir Banović

  03.11.2014.

Urodinamskom obradom precizno se procjenjuje funkcija mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. U urodinamsku obadu ubrajajmo tri metode: cistometriju, mikciometriju (uroflow) i profilometriju (određivanje profila uretralnog tlaka).

Urodinamska obrada pacijentica s inkontinencijom mokraće
Prije urodinamske obrade moramo uvijek isključiti infekciju mokraćnih putova jer se radi o invazivnoj pretrazi.

Urodinamskom obradom precizno se procjenjuje funkcija mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. U urodinamsku obadu ubrajajmo tri metode: cistometriju, mikciometriju (uroflow) i profilometriju (određivanje profila uretralnog tlaka).

Prije urodinamske obrade moramo uvijek isključiti infekciju mokraćnih putova jer se radi o invazivnoj pretrazi. Iako su urodinamska mjerenja objektivni pokazatelj funkcije mjehura i uretre, moramo ih smatrati komplementarnim dijagnostičkim postupcima i uvijek ih interpretirati s kliničkim pokazateljima i drugim pretragama poput EMG-a, EEG-a (neurološke bolesti), intravenske urografije (tumori, kamenci, anomalije) te ultrazvuka (poremećaji statike, retencija, izlučivanje urina).

Potreba urodinamike povećava pouzdanost kliničke dijagnostike. Metaanalizom nekoliko tisuća bolesnica utvrđeno je da sama klinička dijagnoza statičke inkontinencije ima osjetljivost od 91%, a specifičnost od samo 51 % u odnosu na urodinamikom postavljenu dijagnozu: za urgentnu inkontinenciju klinička dijagnoza ima osjetljivost od 73% i specifičnost od samo 55%. Drugim riječima, korekcija terapijskog plana nakon urodinamske obrade uslijedit će u svake četvrte bolesnice.

Cistometrija u fazi punjenja je metoda kojom se određuje odnos između intravezikalnog tlaka i volumena mokraćnog mjehura: rabi se za procjenu refleksne aktivnosti i osjetljivosti detruzora, postojanje neinhibiranih kontrakcija detruzora, kapaciteta i rastezljivosti mokraćnog mjehura. U žena s inkontinencijom cistometrija se upotrebljava u slijedećim indikacijama: planiranje invazivnih ili kirurških zahvata, kod nejasnih slučajeva, ako postoji sumnja na disfunkciju mokrenja te u slučajevima prethodne neuspješne kirurške i konzervativne terapije.

Mikciometrija je pretraga kojom se mjeri izmokreni volumen mokraće tijekom vremena, a korisna je u bolesnica s urgencijom i urgentnom inkontinencijom ukoliko je u podlozi uretralna opstrukcija.

Profilometrija je metoda kojom određujemo profil tlaka u svakom dijelu uretre pomoću katetetra. Njome simultano mjerimo tlak u mjehuru i mokraćnoj cijevi. Ova tehnika se ne rabi rutinski u dijagnozi inkontinencije urina, ali može biti korisna ako prethodni zahvati zbog inkontinencije nisu uspjeli. 

VEZANI SADRŽAJ > <