x
x

Rana dijagnoza infarkta miokarda određivanjem troponina I

  26.01.2012.

Određivanja koncentracije troponina-I (engl. troponin-I, Tn-I) unutar tri sata od primitka u intenzivnu koronarnu jedinicu može s velikom vjerojatnošću isključiti ili potvrditi infarkt miokarda, objavljeno je u časopisu JAMA.

Rana dijagnoza infarkta miokarda određivanjem troponina I

Rano prepoznavanje infarkta miokarda je kritično u donošenju odluke kojim bolesnicima trebaju dodatni dijagnostički i terapeutski postupci. U prospektivnoj studiji uspoređena je metoda određivanja visoko specifičnog troponina -I (highly sensitive troponin I - hsTnI ) i osnovna metoda određivanja troponina I (established troponin I - eTnI) u dijagnostici infarkta miokarda kod prijema bolesnika i nakon tri sata.
Uključeno je 1818 bolesnika sa sumnjom na akutni koronarni sindrom u tri bolnice u Njemačkoj, tijekom 2007. i 2008. godine. Od ukupnog broja bolesnika, 413 (23%)  imalo je dijagnozu infarkta, 56 (14%) dijagnozu infarkta s elevacijom ST segmenta.

Korištenjem dijagnostičkih koncentracija troponina - hsTnI kod 99% referentne populacije, zaključeno je da je osjetljivost nove metode kod prijema 82% i negativna prediktivna vrijednost (NPV) 95% za akutni infarkt miokarda te uhodane metode eTnI -osjetljivost 79% i NPV 94%. Osjetljivost i NPV za tri sata  za obje metode bila je 98% odnosno 99%. Kombiniranjem vrijednosti kod prijema i promjene nakon tri sata od prijema, dobivena je pozitivna prediktivna vrijednost (PPV) od 96% za oba testa.

Autori su zaključili da se kod bolesnika sa sumnjom na akutni koronarni sindrom na temelju jedne od metoda određivanja troponina I u roku od tri sata od prijema u intenzivnu koronarnu jedinicu, može zaključiti o postojanju infarkta s 99%-nom sigurnošću. Promjena vrijednosti troponina I u razdoblju od 3 sata od hospitalizacije može identificirati bolesnike koji će vjerojatno razviti infarkt i kojima hitno treba invazivna dijagnostika i terapijska intervencija.

VEZANI SADRŽAJ > <