x
x

Blokatori Ca kanala i antagonisti receptora angiotenzina II kod dijabetičara

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  28.04.2011.

Prema smjernicama, lijekovi izbora za liječenje arterijske hipertenzije kod dijabetičara su inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori) ili antagonisti receptora angiotenzina II (ARB). Naime, ti lijekovi sprečavaju pojavu nefropatije. No, i dalje postoje dileme mogu li blokatori kalcijskih kanala (CCB) dovesti do boljih kliničkih ishoda.

Blokatori Ca kanala i antagonisti receptora angiotenzina II kod dijabetičara

Rezultati studije NAGOYA- HEART pokazuju kako nije bilo razlike u stopi akutnog infarkta miokarda, cerebrovaskularnog inzluta, srčanog zatajivanja ili iznenadne srčane smrti između dijabetičara liječenih ARB ili CCB. No, potreba za hospitalizacijom zbog srčanog zatajivanja bila je manja među onima liječenih ARB.

U studiju je bilo uključeno 1150 bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i dijabetesom koji su liječeni valsartanom ili amlodipinom.

Kao što je i spomenuto, signifikantne razlike u stopi mortaliteta nije bilo, 3.8% liječenih valsartanom u usporedbi sa 2.8% liječenih amlodipinom. S druge strane, potreba za hospitalizacijom zbog srčanog zatajivanja bila je 0.5% kod dijabetičara liječenih valsartanom u usporedbi sa 2.6% liječenih amlodipinom.

No, autor studije je naglasio kako nije bilo dovoljno bolesnika koji bi pokazali razlike između te dvije strategije liječenja. Nije se pokazalo je li valsartan učinkovit u sprečavanju progresije intolerancije glukoze u dijabetes,a takav protektivan učinak ARB sugeriran je u studiji NAVIGATOR.


Medscape

VEZANI SADRŽAJ > <