x
x

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

  04.10.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini
Lijek s najvećom potrošnjom u 2022. godini prema DDD/1000/dan je vitamin D kolekalciferol, drugi je inhibitor HMG KoA reduktaze, atorvastatin, treći je inhibitor protonske crpke pantoprazol, a četvrti je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u hrvatskim kunama, koja je u promatranoj, 2022. godini bila službeno sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,85% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,85% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,15%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

  1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2022. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
  2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
  3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2022, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2022. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2022. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka, s obzirom na to da su predmetne informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosila 1.461,30 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 10.409.864.870 kuna (1.381.626.500 eura).

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.90/14. i 100/18.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosila 1.461,30 DDD/1000/dan, odnosno 10.409.864.870 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2022. godini u DDD/1000/dan iznosi 5,3% u odnosu na 2021. godinu. Ovaj porast potrošnje niži je u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina, od 2018. do 2022. godine, koji iznosi 7,3%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje, iako je povećanje u 2022. godini manje u odnosu na prosječno godišnje povećanje.

Potrošnja lijekova u 2022. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 5,4% u odnosu na 2021. godinu te je zamjetno niža od prosječnog porasta potrošnje za razdoblje od 2018. do 2022. godine, koji iznosi 12% godišnje. Rezultati analize potrošnje lijekova ukazuju na to da je potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2022. godini različita u usporedbi s 2021. godinom te da je porast potrošnje po financijskim pokazateljima isti, odnosno vrlo sličan u odnosu na potrošnju prema DDD/1000/dan. I u ovom Izvješću je, kao i u prethodnim Izvješćima za 2020. i 2021. godinu, prikazana potrošnja prema DDD/1000/dan i za kombinirane lijekove koji imaju dodijeljeni DDD, čega u prikazima do 2019. godine nije bilo.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2022. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), dok su četvrti Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B). Ovaj redoslijed se većinom ponavlja tijekom prethodnih godina. Glavne ATK skupine koje su u 2022. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2021. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju jedan DDD/1000/dan) jesu skupina M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem od 15,4%, skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija s povećanjem od 15%, R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav 14,3% te skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 10,2%. U 2022. godini jedino smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2021. godinu zabilježeno je u skupini V - Različito 6%. Ostale ATK skupine lijekova imaju potrošnju u rasponu do godišnjeg povećanja potrošnje. Kombinirani lijekovi po potrošnji u DDD/1000/dan nalaze se, poglavito, u skupini C, skupini R, skupini G, skupini N i skupini A, a potrošnja svih kombiniranih lijekova čini približno 15% ukupne potrošnje lijekova.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2022. godini prema DDD/1000/dan je vitamin D kolekalciferol, drugi je inhibitor HMG KoA reduktaze, atorvastatin, treći je inhibitor protonske crpke pantoprazol, a četvrti je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina. Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu imali su ibuprofen (31%), folna kiselina (26%), vitamin D kolekalciferol (16,6%), perindopril, amlodipin i indapamid (16,2%) te inhibitor protonske crpke esomeprazol (9,9%).

Treba napomenuti da su se u 2022. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan: perindopril, amlodipin i indapamid; perindopril i amlodipin; perindopril i diuretici te tramadol i paracetamol. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2022. godini imali su acetilsalicilna kiselina, ramipril i amlodipin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova iznosi između 4% i 8% u odnosu na 2021. godinu. I u potrošnji pojedinih lijekova primijećeno je da je najveće povećanje potrošnje u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu imao vitamin D, koji je korišten u prevenciji i terapiji bolesti COVID-19.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2022. godini viša je za 5,4% u odnosu na 2021. godinu te je po iskazanim vrijednostima značajno niža od prosječnog povećanja za prethodno petogodišnje razdoblje, koje iznosi 12%. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Hrvatskoj u 2022. godini, po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a četvrti su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). U svim ATK skupinama potrošnja u 2022. godini bila je veća u odnosu na 2021. godinu, osim u skupini V - Različito u kojoj je potrošnja bila za 2% manja. Povećanje koje je veće od prosječnog povećanja potrošnje u odnosu na 2021. godinu odnosi se na skupine R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav (povećanje od 28%), M - Lijekovi koji djeluju koštano-mišićni sustav (16%) i B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (15%), dok su ostali bili u okviru ili ispod prosječnog povećanja. Lijekovi iz skupine L čine više od jedne trećine (37%) ukupne potrošnje lijekova u kunama u 2022. godini. Zamjetni pad potrošnje u skupini J može se pripisati cjepivima protiv bolesti COVID-19, s obzirom na to da je, nakon široke kampanje cijepljenja u 2021. godini, u 2022. godini došlo do provedbe cijepljenja u smanjenom opsegu zato što je većina populacije već ranije cijepljena ili docijepljena.

Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)

Prvih 30 lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)