x
x

Važnost registra neurorizične djece i djece s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj

  16.05.2017.

U populaciji neurorizične djece oko 3% je osobito podložno perinatalnom oštećenju mozga, to su visokoneurorizična djeca (VNR djeca). U grupi VNR djece preko dvije trećine (76%) su djeca rođena ispod 34 tjedna gestacije.

Važnost registra neurorizične djece i djece s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj

U Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama - Goljak registriramo, dijagnosticiramo, strukturirano pratimo (neuropedijatar, fizijatar, psiholog, logoped) i provodimo multidisciplinarnu habilitaciju VNR djece (fizikalnu, senzoričku integraciju, vibracijsku i izokinetičku terapiju, radnu, logopedsku, psihološku, defektološku terapiju). Informacije o ishodu VNR djece, prema našem programu prosljeđujemo neonatologu i ginekologu, nadležnom pedijatru i u Hrvatki zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
U dobi 5 godina kod djece koja su unatoč rano započetoj habilitaciji razvila cerebralnu paralizu (CP) u sklopu timske obrade provodimo dijagnostiku neurorazvojnog odstupanja po Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) kriterijima i informaciju prosljeđujemo u Registar djece s cerebralnom paralizom u HZJZ. U Bolnici nastavljamo sa habilitacijom CP djece, a djeca dobivaju i prilagođeni školski program. Po završetku osnovno školskog obrazovanja, djeca se upućuju na školovanje prema savjetima tima za profesionalnu
orijentaciju, a nastavak habilitacije i praćenja osigurati će se kroz tranzicijsku ambulantu i postepeno transferirati u ambulantu odraslih.
Cilj našeg rada biti će prikazati važnost registriranja (cjeloviti obuhvat VNR, identificiranje najčešćih čimbenika visokog neurorizika, planiranje i provođenje preventivnih terapijskih mjera u porodništvu, neonatologiji i NICU ) i strukturiranog program praćenja (prednosti rane dijagnostike i habilitacije, baza vjerodostojnih podataka za dizajniranje optimalne terapije i uvođenje inovativnih terapijskih metoda (računalno potpomognuta terapija), baza vjerodostojnih podataka za formiranje Nacionalnog registra za Neurorizičnu i perinatalno oštećenu djecu, koji će uključiti i precizan CP registar za RH).

 

Prim. Katarina Bošnjak – Nađ, dr.med.