x
x

Trombociti i koagulacija u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja

  16.12.2015.

Kronična bolest presatka protiv primatelja (eng. chronic graft-versus-host disease, cGVHD) je multiorganska aloimuna i autoimuna bolest koja nastaje nakon transplantacije alogeničnih krvotvornih matičnih stanica (aloTKMS).

Trombociti i koagulacija u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja

S obzirom na poboljšanje sigurnosti transplantacije i na porast preživljenja nakon aloTKMS, sve više osoba nakon aloTKMS ima rizik nastanka cGVHD.

Trombocitopenija u cGVHD bolesnika je prediktor lošeg preživljenja u brojnim studijama cGVHD, iako ta povezanost još uvijek nije dobro objašnjena. Nove studije su utvrdile povezanost povišenih trombocita i aktivne trombocitopoeze s aktivnijim i težim cGVHD. Više stečenih poremećaja koagulacije opisano je u cGVHD bolesnika. Hemostatski poremećaji u cGVHD imaju multifaktorijalnu etiologiju s brojnim interakcijama između upale i koagulacije. Unaprijeđenje razumijevanja tih procesa dovest će do boljeg razumijevanja patofiziologije cGVHD, kao i prevencije i liječenja te teške bolesti.

VEZANI SADRŽAJ > <