x
x

Procjena kakvoće obroka u predškolskim ustanovama grada Šibenika

  07.11.2012.

Smjernice prehrambene politike za djecu predškolske dobi temeljene su na rezultatima praćenja prehrambenog stanja djece u dobi od 7 do 15 godina, prema kojima 11% njih ima povećanu tjelesnu težinu, a 5,5% ih je pretilo. Zabrinjavajući je trend rasta prevalencije pretilosti, osobito u gradskim sredinama gdje se broj pretile djece u posljednjih desetak godina gotovo udvostručio.

Procjena kakvoće obroka u predškolskim ustanovama grada Šibenika
Potrebno je kontinuirano pratiti kakvoću hrane i ukazivati na odstupanja od preporučenih vrijednosti.

Kakvoća prehrane bitno utječe na stanje uhranjenosti djece, te je stoga u ovom radu izvršeno istraživanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka koji zadovoljavaju 75% dnevnih potreba djece u predškolskim ustanovama u gradu Šibeniku za razdoblje od 2002. do 2007. godine. Također je izvršena ocjena stanja uhranjenosti djece antropometrijskim mjerenjem (visina i težina tijela), iz čijih rijednosti je dobivena relativna tjelesna težina (RTT), te su obrađeni rezultati mjerenja izraženi u percentilima.

Cilj rada je bio utvrditi stanje kakvoće prehrane u odnosu na korištene standarde, te odrediti stanje uhranjenosti djece i dovesti u vezu ta dva parametra.

Najčešće su vrijednosti bjelančevina, masti, ugljikohidrata i ukupne energetske vrijednosti smanjene u jaslicama i u dječjim vrtićima.

Od 586 ispitane djece u jaslicama, 371 njih (63,31%) je normalno uhranjeno, a 105 (17,91%) je pretilo. Od 3175 djece iz vrtića 2036 njih (64,12%) su normalno uhranjeni, a 523 djece (16,47%) je pretilo.

Rezultati ukazuju da je potrebno kontinuirano pratiti kakvoću hrane i ukazivati na odstupanja od preporučenih vrijednosti. Praćenje prehrane je neophodno povezivati s podacima programiranog i kontinuiranoga praćenja stanja uhranjenosti djece (prema NCHS standardima SZO). Na taj način bi prijedlozi za unapređenje prehrane bili prilagođeni i usklađeni sa stanjem na terenu. Ovakvim iskorakom bi se unaprijedila kvaliteta prehrane i prevenirao javno-zdravstveni problem pretilosti u predškolskim ustanovama u svim županijama na području Republike Hrvatske.