x
x

Priručnik za bolesnike i njihove obitelji o ustrajnosti terapije

  28.03.2011.

Korisno je tijekom posjete liječniku bolesniku dati i napisane preporuke, da bi nakon izlaska iz ambulante mogli pročitati zašto je ustrajno i redovito uzimanje lijekova presudno za njihovo zdravlje.

Priručnik za bolesnike i njihove obitelji o ustrajnosti terapije

Priručnik, Ponašanje kroničnih bolesnika prema propisanoj terapiji, u izdanju Koalicije udruga u zdravstvu, predstavljen je zdravstvenim djelatnicima i široj javnosti 15. veljače 2011., u Zagrebu, u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«. Priručnik će biti dostupan u udrugama bolesnika i u čekaonicama ordinacija obiteljske medicine.

O važnosti priručnika govorili su: predsjednica Koalicije udruga u zdravstvu (KUZ) dr. sc. Mensura Dražić, autor teksta prof. dr. sc. Josip Čulig, recenzentica priručnika prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina te predstavnica farmaceuta dr. sc. Maja Jakševac Mikša. Priručnik je tiskan uz odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH a podršku je dala i Pliva Hrvatska d.o.o.

Uvodno je u ime izdavača prisutne pozdravila predsjednica Koalicije udruga u zdravstvu, dr. sc. Mensura Dražić te objasnila namjenu priručnika. Podsjetila je da je Svjetska zdravstvena organizacija 2003. izdala knjigu Adherencija prema dugotrajnoj terapiji, u kojoj je opisana važnost redovitog uzimanja lijekova pri dugotrajnim terapijama, a namijenjena je zdravstvenim radnicima od kojih se očekuje da objasne pacijentima koliko je važno držati se naputaka o redovitoj primjeni propisane terapije.

U kontaktima s pacijentima procijenjeno je, istakla je dr. sc. Dražić, da bi mnogima bilo korisno imati i napisane preporuke, da bi nakon izlaska iz ambulante mogli pročitati zašto je ustrajno i redovito uzimanje lijekova presudno za njihovo zdravlje. Izrazila je vjerovanje da će kronični bolesnici, koji pročitaju priručnik, prihvatiti preporuke i biti ustrajniji u primjeni lijekova te time pridonijeti održavanju vlastitog zdravlja.

O sadržaju priručnika te koliko neustrajnost u terapiji može škoditi, posebice kroničnim bolesnicima, govorio je autor teksta prof. dr. sc. Josip Čulig, iz Referentnog centra za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

U svom izlaganju prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina naglasila je da je bolesnike potrebno podučavati i o njihovoj odgovornosti za uspjeh liječenja, a da je zadaća svakog liječnika i ljekarnika da s pacijentom razjasne sve dileme oko ispravne primjene lijekova i eventualnih nuspojava.

Dr. sc. Maja Jakševac Mikša podsjetila je da su ljekarnici najlakše dostupni zdravstveni radnici i posljednji u sustavu zdravstvene skrbi u kontaktu s pacijentima prije no što pacijenti počnu primjenjivati propisanu terapiju. Stoga, u okviru ljekarničke skrbi, mogu savjetima znatno utjecati na poboljšanje suradljivosti i ustrajnosti bolesnika na dugotrajnoj terapiji. Izrazila je nadu da će se osigurati sredstva da priručnik bude dostupan i u ljekarnama.

U priručniku se govori o odgovornosti pacijenata za uspješno liječenje i čimbenicima koji mogu utjecati na pacijentovu ustrajnost prema medikaciji.

Prikazani su rezultati brojnih istraživanja koja pokazuju štetne posljedice za pacijente i zdravstvene sustave, ako se lijekovi ne primjenjuju pravilno prema uputama liječnika. Navedeni su čimbenici o kojima valja voditi računa pri uzimanju lijekova, posebice o učinkovitoj dozi i dovoljno dugom razdoblju uzimanja lijeka.

Ispitivanja u Hrvatskoj pokazala su da svega 41,7% kroničnih bolesnika uzima terapiju kako je propisano. Ispitani su i prikazani razlozi neustrajnosti kroničnih bolesnika u medikaciji. Najčešći su razlozi posljedica pacijentova ponašanja i neodgovornosti (zaboravljivost, ne nošenje lijeka sa sobom, neobnavljanje recepta, dobro osjećanje). Razlozi neustrajnosti počivaju i na nedovoljnoj informiranosti pacijenata (strah od nuspojava, štetnog djelovanja, ovisnosti). Odgovornost za to snose najvećim dijelom liječnici i pacijenti, ali i ljekarnici te je opisana uloga ljekarnika u ispravnoj primjeni propisane terapije.

Priručnik završava zaključcima koji ukazuju na neophodnost bolje suradnje i veće odgovornosti liječnika, pacijenata i ljekarnika s ciljem postizanja ispravnije i ustrajnije primjene lijekova kod kroničnih bolesnika.

Ponašanje kroničnih bolesnika prema propisanoj terapiji (pdf)

Farmaceutski glasnik 67, 3/2011

VEZANI SADRŽAJ > <