x
x

Akutni koronarni sindrom u starijih osoba

  18.05.2022.

Stariji bolesnici nedovoljno su zastupljeni u prospektivnim, randomiziranim kliničkim ispitivanjima liječenja akutnog koronarnog sindroma. Tijekom posljednjeg desetljeća provedeno je nekoliko istraživanja u ovoj populaciji. Radi se o heterogenoj, složenoj i visokorizičnoj skupina čije liječenje zahtijeva drukčiji klinički pristup.

Akutni koronarni sindrom u starijih osoba

U preglednom radu objavljenom u časopisu European Heart Journal iznesen je intervencijski i farmakološki pristup utemeljen na dokazima za starije odrasle osobe s akutinim koronarnim sindromom, uključujući liječenje prema smjernicama. Općenito, čini se da invazivni pristup pokazuje bolji omjer koristi i rizika u usporedbi s konzervativnim bez obzira na kliničku složenost bolesnika i na prisutnost više komorbiditeta.

Ističemo ključne točke:

1. Trenutni pregled daje preporuke utemeljene na dokazima za liječenje akutnog koronarnog sindroma u starijih osoba.

2. Učinak starenja na kardiovaskularni sustav uključuje pojačanu upalu (smanjenje dušikovog oksida), povišeni krvni tlak (rigidnost arterija), vaskularnu disfunkciju i zatajivanje srca (preoblikovanje srca, dijastolička disfunkcija).

3. Stariji pacijenti s akutnim koronarnim sindromom imaju jedinstvene značajke koje se posebno odnose na kliničku sliku (simptomi, više komorbiditeta, slabost, kognitivno popuštanje), stratifikaciju rizika (rizik od krvarenja, bubrežna funkcija) i mogućnosti liječenja (rizici i prednosti invazivnog pristupa ).

4. Starije žene s akutnim koronarnim sindromom imaju veći rizik smrtnosti u usporedbi s muškarcima čak i nakon prilagodbe s obzirom na komorbiditete.

5. Premda je potrebno provesti individualnu procjenu rizika, invazivnom liječenju se daje prednost bez obzira na dob, spol ili vrstu akutnog koronarnog sindroma.

6. Među starijim pacijentima s akutnim infarktom miokarda i šokom, treba razmotriti o primarnom PCI-u usmjerenom samo na arteriju koja je odgovornu za infarkt (engl. culprit-vessel only primary PCI, CVO-pPCI)

7. Starija dob nosi i veći rizik od krvarenja, a preporučuje se strategije koje uključuju radijalni pristup, korištenje inhibitora protonske pumpe i ocjenu rizika od krvarenja.

8. Primjena sistemskih antikoagulantnih i antitrombocitnih lijekova u starijih osoba s akutnim koronarnim sindromom znači i povećani rizik od krvarenja bez smanjenja mortaliteta.

9. Otpust iz bolnice predstavlja priliku za provjeru rizičnih starijih pacijenata - imaju li valvularnu bolest, osigurava da imaju minimalne interakcije lijekova i omogućuje im ambulantnu rehabilitaciju.

10. Stariji bolesnici s akutnim koronarnim sindromom koji su krhkog zdravlja i imaju kognitivno oštećenje, predstavljaju izazovnu podskupinu kojoj je potreban individualiziran i holistički pristup liječenju.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPLIVIT total energyBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: