x
x

Elektrostimulacija srca i transkateterska implantacija aortalnog zalistka

  05.10.2021.

Najčešća bolest zalistaka je aortna stenoza, njena se prevalencija sa sve većom starošću populacije povećava. Prevalencija u prosjeku iznosi od 2 do 4 % u osoba starijih od 65 godina. Zbog toga je sve češća transkateterska implantacija aortalnog zalistka (TAVI).

Elektrostimulacija srca i transkateterska implantacija aortalnog zalistka

Gotovo trećini bolesnika zbog visokog operativnog rizika i komorbiditeta aortna stenoza nije kardiokirurški zbrinuta, tj. nije operirana. Zbog toga je sve češća transkateterska implantacija aortalnog zalistka (TAVI). Tom se metodom na ‘’kucajućem” srcu, uz pomoć katetera, postavlja umjetna biološka valvula na mjesto degeneriranog nativnog zalistka. Ukoliko bolesniku prethodno nije implantiran trajni elektrostimulator srca potrebno mu je postaviti privremeni elektrostimulator srca. Elektrostimulacija srca tijekom postavljanja aortalnog zalistka služi za kratkotrajno izazivanje ventrikulske tahikardije tijekom balonske dilatacije i otpuštanja valvule s katetera. 

Zbog anatomske korelacije između strukture aortne valvule i provodnog sustava srca, jedna od najčešćih komplikacija nakon TAVI -a su poremećaji provodnog sustava koji uključuju blok snopova grana, totalni blok i potrebu za trajnom implantacijom srčanog stimulatora. Iako ti poremećaji obično nisu smrtonosni, mogu imati veliki utjecaj na stanje bolesnika i dugoročne posljedice. Postoji nekoliko čimbenika rizika za smetnje provođenja, uključujući životnu dob, anatomiju srca, periproceduralne čimbenike, vrstu implantirane valvule, već postojeće abnormalnosti i komorbiditete. Kako ova tehnika postaje sve dostupnija, bolesnike je potrebno detaljno pripremiti kako bi se razvoj poremećaja provodnog sustava srca nakon TAVI -ja sveo na minimum.

Ivana Hodanić, Marina Klasan, Saša Bura, Katarina Matković, Boris Barac.

Izvor: Cardiol Croat. 2021;16(11-12):350.

https://doi.org/10.15836/ccar2021.350 xml (pdf)