x
x

Aortna stenoza i koronarna bolest

  12.12.2016.

Ruptura stijenke lijeve klijetke je često fatalna komplikacija i smrtnost je veća u pacijenata s drugim strukturnim bolestima srca kao što je teška kombinirana aortna greška, objavljeno je u časopisu Cardiologia Croatica.

Aortna stenoza i koronarna bolest

Uvod: Ruptura stijenke lijeve klijetke je rijetka komplikacija infarkta miokarda koja se javlja u približno 2% slučajeva. Smrtnost je iznimno visoka ukoliko se ne postavi rana dijagnoza i ne učini rana kirurška reparacija.

Prikaz slučaja: 64-godišnja pacijentica sa kroničnom fibrilacijom atrija i bioprostetičkim aortnim i mitralnim zaliskom, primljena je u Koronarnu jedinicu zbog subakutnog infarkta miokarda. Pacijentica je bila na terapiji varfarinom u sklopu sekundarne prevencije moždanog udara s hitnim INR-om 2,7. Transtorakalnom ehokardiografijom se verificira hipokinezija posterolateralne stijenke, ograničeni perikardijalni izljev iza posterolateralne stijenke te teška aortna stenoza i insuficijencija bioprostetičkog zaliska. Na hitnoj koronarografiji se vidjela okluzija marginalne grane cirkumfleksne arterije sa spontanom disekcijom distalnog segmenta, bez vidljive ekstravazacije kontrasta. Aortografijom je potvrđena teška aortna regurgitacija bez vidljive disekcije aorte. Zbog visokog INR-a i perikardijalnog izljeva nismo se odlučili za primjenu dvojne antitrombocitne terapije. Kontrolnim UZV-om srca vidljiva je pseudoaneurizma rupturirane posterolateralne stijenke lijeve klijetke. Kompjutoriziranom tomografijom prsišta pokazana je ekstravazacija kontrasta u perikard. Zbog potrebe reparacije rupture te zamjene aortnog zaliska, pacijentica je premještena na Zavod za kardijalnu kirurgiju Kliničke bolnice. Tijekom hospitalizacije i premještaja, pacijentica je bila hemodinamski stabilna, bez prijeteće tamponade srca. Pacijentica je umrla zbog postoperativnog septičnog šoka.

Zaključak: Smatramo da je ruptura rezultat kombinacije ishemije miokarda i tlačnog opterećenja uzrokovanog teškom aortnom regurgitacijom. Ruptura stijenke lijeve klijetke je često fatalna komplikacija i smrtnost je veća u pacijenata s drugim strukturnim bolestima srca kao što je teška kombinirana aortna greška.

Domagoj Mišković, Irzal Hadžibegović, Božo Vujeva, Marijana Knežević Praveček, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo, Martina Menegoni.

Cardiol Croat. 2016;11(12):618.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.618