x
x

Procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj

  28.05.2011.

Procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj - uloga Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu opisana je u članku objavljenom u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.

Procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj

Proces procjene zdravstvenih tehnologija započeo je prije 30.-tak godina u Americi, te 1980. godine u Europi osnutkom prve nacionalne HTA Agencije u Švedskoj.

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, javna, neovisna i neprofitna ustanova, osnovana je 2007. godine temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite kojim je i definirana jedna od njenih uloga, a to je postupak provođenja procjene zdravstvenih tehnologija (engl. Health Techology Assessment, HTA) u Republici Hrvatskoj.

Cilj je ovog rada dati pregled nekih dosadašnjih aktivnosti Agencije u navedenom području od jeseni 2009. godine, kao i budućih aktivnosti; ukazati na potrebu edukacije osnovnih korisnika i dionika u navedenim procesima, te potrebe zajedničke suradnje na nacionalnoj razini, uz prikaz međunarodne suradnje i aktivnog sudjelovanja Odjela za HTA u europskim projektima.

Dio ovog rada objavljen je u članku: Mittermayer R, Huić M, Meštrović J. Kvaliteta zdravstvene zaštite, akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti i procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj: uloga Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. Acta Med Croatica. 2011;64:425-34.

Adresa autora:
Mr. sc. Mirjana Huić, dr. med., specijalist klinički farmakolog i toksikolog, Pomoćnica ravnatelja i voditeljica Odjela za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, Zagreb, Hrvatska, mirjana.huic@aaz.hr