x
x

Suicidalnost u shizofrenih bolesnika

  26.08.2018.

Svrha rada je istražiti učestalost pojavnosti suicidalnosti u shizofrenih bolesnika hospitaliziranih na Klinici za psihijatriju KBC-a Osijek od 2010. do 2015. godine te utvrditi postoji li značajna povezanost između suicidalnosti i parametara prikupljenih u istraživanju.

Suicidalnost u shizofrenih bolesnika

Ispitanike je činilo 380 shizofrenih bolesnika, hospitaliziranih na Klinici za
psihijatriju KBC-a Osijek u razdoblju 2010. do 2015. godine. Podatci su prikupljeni iz povijesti bolesti ispitanika s dijagnozom shizofrenije za što je korišten upitnik sastavljen u svrhu ovog istraživanja sa sljedećim podatcima: dob, spol, radni status, bračni status, stručna sprema, broj djece, lijekovi korišteni za liječenje shizofrenije, postojanje pokušaja ili ponovljenog pokušaja suicida, način pokušaja suicida, komorbiditetne dijagnoze, dob početka liječenja, broj hospitalizacija te trajanje psihijatrijskog liječenja u godinama.

Od ukupnog broja ispitanika, 12,6 % pokušalo je suicid, a 3,95 % ponovilo je pokušaj suicida.

U promatranom razdoblju najviše pokušaja suicida bilo je 2011., a
najmanje 2014. godine. Na temelju dobivenih rezultata utvrđena je veća pojavnost suicidalnosti u ispitanika koji nisu bili u braku, koji su u terapiji shizofrenije koristili više od 3 lijeka te nitrazepam, a rizičnim čimbenikom smatraju se i veći broj hospitalizacija te postojanje graničnog poremećaja ličnosti u ispitanika.

Dunja Šojat, Maja Miškulin, Dunja Degmečić 

VEZANI SADRŽAJ > <