x
x

Liječenje depresivnih simptoma u različitim duševnim poremećajima

  03.04.2013.

Depresivni simptomi nisu privilegija depresivnog poremećaja već se mogu naći u brojnim duševnim oboljenjima kao što je bipolarni afektivni poremećaj (BAP), shizofrenija (SCH) i shizoafektivni poremećaj (SAP), raspravljano je na jednoj od radionica održanih u Rovinju krajem ožujka 2013. godine u organizaciji Plive.

Liječenje depresivnih simptoma u različitim duševnim poremećajima

Donosimo vam zaključna promišljanja prof.dr.sc. Gordane Rubeše s Klinike za psihijatriju, KBC Rijeka:

• Neurobiološke, genetske, farmakološke i imunološke studije uspjele su objasniti brojne depresivne simptome.
• Za psihijatra praktičara biološka saznanja određuju odabir psihofarmaka-kreativna farmakoterapija.
• Mnoga istraživanja pokazuju neurobiološku i kliničku povezanost depresije i boli
• Serotonin i norepinefrin djeluju kao endogeni analgetici.
• Venlafaksin i mirtazapin kao pojačivači serotonergičke i noradrenergičke aktivnosti pokazuju pozitivne učinke u liječenju depresije i boli.
• Plivin spektar antidepresiva podižu aktivnost serotonina i norepinefrina i učinkoviti su u liječenju depresivnih simptoma u različitim duševnim oboljenjima.
• Plivin spektar antipsihotika (kvetiapin i olanzapin) modulira aktivnost serotonina i norepinefrina i učinkoviti su u liječenju depresivnih simptoma u različitim duševnim oboljenjima.

Liječenje depresivnih simptoma u različitim duševnim poremećajima (pdf)