x
x

Važnost edukacije trudnica o preporučenom porastu tjelesne mase tijekom trudnoće

  23.06.2015.

Porast tjelesne mase (TM) u trudnoći ima izravan utjecaj na zdravlje djeteta, ali i majke, jer prekomjerno nakupljanje kilograma u trudnoći povećava rizik od postpartalnog zadržavanja povećane TM i razvoja pretilosti.

Važnost edukacije trudnica o preporučenom porastu tjelesne mase tijekom trudnoće

Unatoč dokazanoj povezanosti između neadekvatnog porasta TM u trudnoći i neželjenih ishoda trudnoće, strana istraživanja pokazuju da samo 30-40% trudnica tijekom trudnoće dobije poželjan broj kilograma, ali i da većina trudnica ne dobije savjet vezan uz poželjan porast TM koji je u skladu sa međunarodno prihvaćenim smjernicama američkog Instituta za medicinu.

Cilj našeg istraživanja bio je procijeniti koliki je postotak rodilja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ ostvario porast TM tijekom trudnoće koji je u skladu sa najnovijim preporukama američkog Instituta za medicinu iz 2009. godine, utvrditi postižu li trudnice koje su dobile savjet ginekologa zaista porast TM unutar ciljanog raspona, te imaju li stupanj obrazovanja i uhranjenosti prije trudnoće utjecaj na postizanje adekvatnog porasta TM.

Metode: Istraživanje je provedeno među rodiljama KB „Sveti Duh“. Anketirano je 129 rodilja koje su dale podatke o stupnju obrazovanja, tjelesnoj visini, TM na početku trudnoće i TM na kraju trudnoće, te o tome jesu li od svog ginekologa dobile informaciju o preporučenom porastu TM u trudnoći. Na temelju dobivenih podatka izračunat je indeks tjelesne mase (ITM) i porast TM u trudnoći.

Rezultati: Prosječan ITM prije trudnoće iznosio je 22,7 ±3,5 kg/m2. Najveći broj ispitanica (73,6%) prije trudnoće bilo je normalno uhranjeno,13,9% je bilo prekomjerno uhranjeno, 6,2% pretilo i isto toliko pothranjeno. Prosječan porast tjelesne mase u trudnoći iznosio je 15,03 ± 5,1 kg. Samo 32,6% od ukupnog broja ispitanica zadovoljilo je preporuke o poželjnom porastu TM u trudnoći. Preveliki broj kilograma dobilo je 44,2% rodilja, a 23,3% je dobilo premalo kilograma. Svega 35,7% ispitanica dobilo je savjet ginekologa oko poželjnog porast TM za vrijeme trudnoće. Oko polovice (52,2%) savjeta vezanih za poželjan porast TM u trudnoći koje su ginekolozi dali trudnicama bilo je u skladu s međunarodnim smjernicama, 21,7% je savjetovalo veći porast TM u odnosu na smjernice, a 26,1% niži. Nije utvrđena statistički značajna povezanost između ostvarivanja adekvatne tjelesne mase i dobivanja točnog savjeta. Pokazalo se i da nema statistički značajne razlike u postizanju adekvatnog porasta TM među ženama različitog stupnja obrazovanja. No, utvrđena je statistički značajna povezanost između stupnja uhranjenosti prije trudnoće i postizanja adekvatnog porasta TM (K=0,41, ss=2, p=0,00000182). Vjerojatnost adekvatnog porasta TM tijekom trudnoće je 4,67 puta veća ukoliko je žena prije trudnoće imala ITM < 25 kg/m2.

Zaključak: Prema postotku trudnica s adekvatnim porastom TM tijekom trudnoće uklapamo se u prosjek drugih zemalja. Potrebno je podići svijest ginekologa o važnosti određivanja predtrudničkog ITM kako bi u skladu s njim mogli trudnicama savjetovati optimalan porast TM. Samo prenošenje preporuke o poželjnom porastu TM ne povećava vjerojatnost za njegovo ostvarivanje, baš kao ni veći stupanj obrazovanja. Dobiveni rezultati ukazuju na potrebu za boljom edukacijom trudnica o važnosti adekvatnog porasta TM i načinima na koje ga mogu ostvariti. Trebalo bi istražiti bi li rad nutricionista s trudnicama povećao postotak žena koje u trudnoći dobiju preporučeni broj kilograma.

Petra Orešković, Maja Milutin, Andrijan Hranj