x
x

Volontiranje – Međunarodni dan volontera

  Dubravka Jukić Fabijanić, dr.med., volonter i koordinator volontera

  05.12.2011.

Volontiranje je dragovoljni rad i sloboda izbora da se pomaže drugome, bez novčane naknade, razvijajući ljudske potencijale. Međunarodni dan volontera obilježava se 5. prosinca.

Volontiranje – Međunarodni dan volontera

Što je volontiranje?

Definicija volonterstva koju je prihvatila Republika Hrvatska (Zakon o volonterstvu NN 58/07): „Volontiranjem se, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno".

U Europi preko 100 milijuna ljudi volontira i svojom solidarnošću s drugima i drugačijima čini pozitivne pomake u društvu.
Stoga su UN ovu 2011. godinu, proglasili Europskom godinom volontiranja.
Prema Deklaraciji UN, kameni temeljci civilnog društva su, zauzimanje za:
- mir
- slobodu
- mogućnost izbora
- sigurnost
- pravednost
- volontiranje

Opće, neformalno volontiranje, pomaganje bližnjem (obitelji, susjedu) u nevolji, postoji od postanka čovječanstva, a organizirano, formalno volontiranje, može se smatrati da je započelo 1970. godine, kada je osnovan program Volonteri UN.

Važni datumi u povijesti organiziranog volontiranja:
• 1985. godine Generalna skupština UN proglasila je 5.prosinca, Međunarodnim danom volontera.
• 2001. UN proglasili su Međunarodnom godinom volontiranja.
• Iste godine osnovan je u RH Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, savjetodavno tijelo pri Vladi RH, zaduženo za promicanje i razvoj volonterstva.
• 2004. godine podnesen je Prijedlog zakona o volontiranju, nadležnom Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
• 2006. godine osnovan je Zagrebački volonterski centar koji je započeo rad sa 6 volontera, a danas ih ima oko 3200, od čega preko 80% čine žene.
• 2007. godine Hrvatski Sabor je izglasao Zakon o volontiranju i od tada kreće sustavno organizirano volontiranje u Hrvatskoj.

Volonteri i volontiranje

Zašto trebamo volontiranje? Zbog pomanjkanja resursa - ljudi i sredstava.
Kakvo volontiranje je pojedincu i zajednici potrebno? Visokomotivirano.
Motivi koji potiču na volonterstvo su najčešće:
- pomagati drugima, osjećati se korisnim, potrebnim i važnim
- suosjećanje i solidarnost s drugima i drugačijima
- biti dio nečega i podržavati ono u što volonter vjeruje
- želja za učenjem i stjecanjem novih iskustava
- odvajanje viška slobodnog vremena
- korištenje novih mogućnosti u karijeri
- mogućnost mladih za željeno zapošljavanje

Poželjne karakteristike volontera su: predanost, odgovornost , motiviranost, samokritičnost, komunikacijske vještine, kreativnost...
Uz dobru volju da pomaže, volonter mora poštivati etička načela onih kojima pomaže: tajnost podataka i pravo na sigurnost i privatnost ranjivih skupina - bolesnih, siromašnih, napuštenih.

Koncept filantropije

Danas je o volonterstvu teško govoriti bez razumijevanja značenja i koncepta filantropije. Definicija Oxfordskog rječnika opisuje filantropiju kao „poticaj na dobrotvornu akciju", oprečnu egoizmu, koja podrazumijeva aktivne pojedince i grupe koji u organiziranim aktivnostima na različite načine promoviraju rad za opće dobro. Organizirana filantropija manifestira se kroz darivanje novca i drugih materijalnih dobara u dobrotvorne svrhe ali i ulaganjem u zajednicu na promišljen i organiziran način kroz zaklade i druge oblike neprofitnih organizacija i institucija.

Kakvo može biti volontiranje?

Prema načinu organiziranja volontiranje može biti
- opće - neformalno, kao pomoć susjedu, rođaku ili u krugu vjerske zajednice
- specifično - formalno, organizirano i uključuje volontera, organizatora volontiranja i posrednika pri volontiranju.
Prema području koje pokriva volontiranje je: lokalno u mjestu stanovanja odnosno unutar države ili međunarodno.
Prema trajanju volontiranja razlikujemo kratkotrajno ili dugotrajno volontiranje.
Zanimljiv je podatak da je tijekom proteklih 9 godina više od 14500 Hrvata volontiralo širom svijeta.

Tko su organizatori volontiranja?

Akteri društva koji trebaju volontere (organizatori volontiranja) mogu biti:
- tijela državne i lokalne vlasti (ministarstva i gradska uprava)
- javne ustanove i tvrtke(škole, vrtići, muzeji)
- civilni sektor: udruge, ustanove, zaklade (Karitas, Židovska općina, Zaklade).
Organizatori volontiranja izabiru voditelja projekta koji je najčešće i voditelj volontera.
Poželjne karakteristike voditelja (koordinatora) volontera su:
- jednostavnost i jasnost komunikacije
- provjera razumljivosti iznesenih zahtjeva
- pripremljenost za projekt
- prihvaćanje mišljenja volontera
- obraćanje pažnje na volontere i evaluacija njihovog rada
U organiziranom volontiranju, s jedne strane su volonteri, s druge organizatori volontiranja i s treće posrednici pri volontiranju kao npr. VC (Volonterski centar Zagreb, Osijek, Rijeka, Split). Zajedno tvore volonterski krug.

Kako funkcionira volonterski krug?

Organizator volontiranja (ustanova ili organizacija koja treba volontere) izabere koordinatora projekta, koji kontaktira VCZ i definira projekt za koji su im potrebni volonteri. VCZ educira asistente koordinatora koji pomažu koordinatoru.
Koordinator projekta uz pomoć asistenta:
- definira projekt i opisuje volonterske pozicije
- definira broj potrebnih volontera
- regrutira volontere
- educira volontere
- prate rad volontera
- superviziju izvršenih zadataka
- evaluacija rada volontera
Za volontere se izrađuje upitnik s nekoliko osnovnih pitanja:
- Što očekuju od volontiranja?
- Koji je motiv volontiranja?
- Dosadašnja iskustva?
- Pouke iz dosadašnjih iskustava?

Kako i gdje započeti s organiziranim volontiranjem?

Izravno se obratiti udrugama ili tvrtkama za koje se želi raditi ili unutar kojih se može steći relevantno radno iskustvo za profesiju ili osobni rast, kao u vjerskim udrugama i zakladama.
Obratiti se Volonterskom centru Zagreb.
Korisne informacije o volontiranju mogu se prikupiti i putem portala Volontiram.info ili se obratiti Gongu , Amnesty Internationalu ili udruzi Krila.
Ujedinjeni narodi prijave za volontiranje primaju na web stranici UN volunteers .

Zakon o volonterstvu

Odnose između organizatora volontiranja i volontera, regulira Zakon o volonterstvu.

1. Kada je donesen Zakon o volonterstvu i što regulira?

Zakon o volonterstvu (NN 58/07) donesen je 2007. godine kako bi se osiguralo društveno okružje povoljno za razvoj volonterstva, spriječile moguće zlouporabe, zaštitilo volontere i organizatore volontiranja te kako bi se na zakonskoj razini uredio položaj svih pravnih i fizičkih osoba uključenih u organizirano volontiranje.

2. Tko je nadležan za provedbu Zakona?

Tijelo nadležno za provedbu Zakona o volonterstvu je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Ovo Ministarstvo osigurava provedbu Zakona o volonterstvu i drugih propisa koji proistječu iz njega, prati stanje u području volonterstva te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikupljajući podatke relevantne za volontiranje u Hrvatskoj.

3. Što je Nacionalni odbor za razvoj volonterstva?

Odbor je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva. Odbor odlučuje i o dodjelu Državne nagrade za volontiranje na godišnjoj bazi.

4. Što je Državna nagrada za volontiranje?

Državna nagrada za volontiranje najviše je priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. Dodjeljuje se na godišnjoj bazi, u pravilu na Međunarodni dan volontera 5. prosinca.

5. Što je Etički kodeks volontera?

Kodeks je dokument koji propisuje pravila ponašanja volontera, organizatora volontiranja i korisnika volontiranja sukladno načelima volontiranja iz Zakona o volonterstvu. Izrađen je u svibnju 2008. godine od strane Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

6. Je li potpisivanje ugovora o volontiranju obvezno?

Ugovor o volontiranju može se sklopiti u usmenom i pisanom obliku, ali u potonjem obliku je obvezan samo u sljedećim situacijama:

- volontiranje povezano s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera,

- volontiranje stranih državljana u Republici Hrvatskoj,

- volontiranje državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, a koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

dugotrajno volontiranja,

- kad su organizatori volontiranja vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti,

- kad volonterka ili volonter to zahtijeva

7. Što je volonterska knjižica?

Volonterska knjižica je oblik potvrde o volontiranju u koji se upisuje naziv organizatora volontiranja, broj volonterskih sati i vrijeme volontiranja, vrsta odrađenih aktivnosti. Ispunjava ju organizator volontiranja, koji je dužan volonteru po završetku volontiranja izdati potvrdu, te ju stoga ovjerava i svojim pečatom.

U knjižicu se može upisati edukacija vezana uz volontiranje koju je volonter/ka dobila.

Ugovor o volontiranju sklapajus jedne strane organizator volontiranja i posrednik (ukoliko ga ima) o međusobnim odnosima, odnosno organizator volontiranja i volonteri, u svrhu reguliranja statusa volontera/ke te međusobnih prava i obveza volontera/ke i organizatora volontiranja.

Koordinator projekta ili njegov asistent, cijelo vrijeme prati rad volontera osobno i uz uz pomoć tablice praćenja rada volontera s podacima:

- ime i prezime volontera, datum, opis posla, vrijeme provedeno u volontiranju i ukupan broj sati

Na kraju voditelji izrađuju evaluacijski list s pitanjima za volontere:

- Da li volonterima odgovara provedeni način rada

- Ako odgovara/ne odgovara, zašto da ili ne, uz opis i brojčanu ocjenu

- Što je u takvom načinu rada najkorisnije a što ne

- Osvrt na rad voditelja- koordinatora i asistenta

- Osvrt na organizaciju

- Pohvala za najbolje i motivirajuća poruka i pohvala za sve volontere

Jedino takvo sustavno praćenje rada volontera može zadržati i vratiti u nove projekte, zadovoljnog i visoko motiviranog volontera.

Više informacija

I ja volontiram http://www.volontiram.info/
Promocija volonterstva i nacionalni odbor za razvoj volnoterstva http://www.gong.hr/news.aspx?NewsID=1777&PageID=50
Global Volunteer Network http://www.globalvolunteernetwork.org/
http://www.unv.org/
http://amnesty.hr/
http://www.vcz.hr/
http://www.osvolonteri.hr/
http://www.vcst.info/
http://www.smart.hr/
http://www.krila.hr/default.aspx?id=7

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: