x
x

Farmaceutska skrb - primjeri iz ljekarničke prakse

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  20.06.2016.

XVIII. Savjetovanje farmaceuta Hrvatske održano u organizaciji Udruženja farmaceuta Dalmacije Hrvatskog farmaceutskog društva u Solarisu od 13. do 15. svibnja 2016. obilježila su brojna zanimljiva izlaganja s različitim temama iz ljekarničke prakse. U nastavku donosimo primjere iz ljekarničke prakse.

Farmaceutska skrb - primjeri iz ljekarničke prakse

ZU Ljekarna Bjelovar predstavila je niz javnozdravstvenih aktivnosti u kojima su sudjelovali djelatnici ljekarne u suradnji s liječničkim udrugama i udrugama građana. Cilj ovih aktivnosti je promocija zdravog stila života, podizanje svjesnosti o bolestima i mogućnostima prevencije te poboljšanje adherencije pacijenata. Osim toga, cilj je da pacijenti, ali i ostali zdravstveni djelatnici kroz ove javnozdravstvene projekte prepoznaju ljekarnike kao partnere u brizi za zdravlje. Između ostalih aktivnosti, djelatnici ljekarne obilježili su Svjetski dan srca, Nacionalni tjedan dojenja i Svjetski dan šećerne bolesti, gdje su u suradnji s liječnicima educirali i savjetovali pacijente o primjeni lijekova, pravilnoj prehrani i njezi kože. Također su održali niz predavanja o načinima prevencije raznih bolesti, pri čemu su nastojali educirati sve građane, od dječjeg uzrasta pa sve do korisnika domova za starije i nemoćne.

ZU Ljekarne Zagrebačke županije predstavila je pilot projekt SPIL Savjetovanje pri prvom izdavanju lijeka, čiji je cilj poboljšanje suradljivosti pacijenata i ishoda terapije. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije čak 50% pacijenata se ne pridržava uputa o pravilnom uzimanju lijekova. Suradnja između zdravstvenih djelatnika ima ključnu ulogu u povećanju adherencije za uzimanje lijekova. Ovom uslugom nastoji se povezati liječnika i ljekarnika i ojačati njihova komunikacija u liječenju zajedničkog pacijenta. Savjetovanje pacijenta dokumentirano je ispunjavanjem elektronskog obrasca od strane ljekarnika prilikom prvog izdavanja lijeka i nakon 15 dana primjene, te od strane liječnika obiteljske medicine na kontrolnom pregledu nakon 28 dana primjene lijeka.  U projektu SPIL sudjelovalo je 119 pacijenata, 20 ljekarnika iz ZU Ljekarne Zagrebačke županije  i 20 liječnika iz okolice tih ljekarni. Rezultate ovog projekta autori su prikazali i na ovogodišnjem kongresu KoHOM-a (Koordinacije hrvatske obiteljske medicine).

Ljekarnici iz ZU Ljekarne Lukačin prikazali su dodatne ljekarničke usluge koje provode kao sastavni dio ljekarničke skrbi. U okviru dodatnih usluga, djelatnici ljekarne pružaju i sveobuhvatnu obradu pacijenata s potencijalnim rizikom za razvoj metaboličkog sindroma i pacijenata koji boluju od astme. Obradom rezultata, otkriven je visok udio pacijenata (70%) s povećanim rizikom od razvoja metaboličkog sindroma. Kao najdostupniji zdravstveni djelatnici, ljekarnici imaju važnu ulogu u savjetovanju i edukaciji tih pacijenata, promicanju promjena životnih navika, kontroli bolesti i praćenju ishoda farmakoterapije. Budući da je prevalencija metaboličkog sindroma u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, u značajnom porastu, važnost ove usluge je upravo u prevenciji i pravovremenom djelovanju na smanjenje rizičnih čimbenika. Kod pacijenata koji boluju od astme, prvi rezultati su pokazali da većina ispitanika nema dobro kontroliranu astmu i prečesto koristi bronhodilatatore. Cilj ovog savjetovanja je pomoći pacijentu u razumijevanju njegove bolesti, potaknuti ga na redovito uzimanje protuupalnog lijeka i educirati ga o svrsi i načinu samokontrole i prevenciji egzacerbacija.

Ljekarne Vaše zdravlje predstavile su Savjetovalište za oboljele od astme i KOPB-a koje su djelatnici organizirali u ljekarnama s ciljem edukacije bolesnika o bolesti i primjeni terapije te poticanja suradljivosti. U predavanju su prikazali na koji način su provodili savjetovanja i s kojim su se poteškoćama susretali. Također su iznijeli podatke o utjecaju provedenih savjetovanja na tijek bolesti i kvalitetu života bolesnika.

U ljekarni ZU Pablo Ilica provedena je anonimna anketa između 300 pacijenata o njihovom znanju o nuspojavama. Na predavanju su prikazani rezultati istraživanja koji upućuju da bi ljekarnici trebali više savjetovati pacijente o nuspojavama i odabiru proizvoda za samoliječenje. Naime, 9% pacijenata uopće nije imalo znanja o nuspojavama, isto toliko ih je smatralo da „samo neki agresivniji lijekovi” mogu dovesti do nastanka nuspojava, a 12% ispitanika smatralo je da su proizvodi za samoliječenje koje koriste sigurni za primjenu pa ih stoga mogu neograničeno dugo koristiti. Savjetovanjem o nuspojavama, ljekarnik bi mogao znatno doprinijeti liječenju bolesti i postizanju terapijskog cilja.

Ljekarnici iz ZU Ljekarne Tripolski na predavanju su predstavili savjetovanja i javnozdravstvene akcije koje provode s ciljem ranog otkrivanja faktora rizika, promicanja zdravlja i savjetodavne uloge ljekarnika u zdravstvenom lancu. Tijekom provođenja savjetovanja otkrili su velik broj pacijenata s povećanim vrijednostima krvnog tlaka i glukoze u krvi, uočili su brojne nuspojave koje su prijavili HALMED-u, te su pojedine pacijente zbog uočenih interakcija lijekova ili polipragmazije uputili liječniku. Pacijente su savjetovali o zdravim prehrambenim navikama i važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti. Također su proveli savjetovanja pacijenata koji boluju od astme s ciljem poboljšanja suradljivosti i postizanja kontrole bolesti.

Djelatnici ZU Vaše zdravlje organizirali su javno-zdravstvenu akciju „Do zdravlja zajedno” povodom Svjetskog dana zdravlja. U suradnji s liječnicima, udrugama i volonterima proveli su mjerenja glukoze u krvi i krvnog tlaka, radionicu prve pomoći i ostale aktivnosti usmjerene edukaciji građana o zdravijem i kvalitetnijem načinu života te promoviranju uloge ljekarnika u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja. Mjerenja su pokazala da velik broj pacijenata nema dobro kontrolirane vrijednosti krvog tlaka terapijom ili im dijagnoza uopće nije postavljena. Više od 50% pacijenata imalo je prekomjernu tjelesnu težinu, a 10% je bilo pretilo. U pripremi akcije, ljekarnici su se povezali s liječnicima iz obližnjih domova zdravlja te su s njima dogovorili daljnu suradnju u procesima skrbi za zajedničke pacijente.

Sudionici Savjetovanja su se nakon navedenih izlaganja složili da su razvijanje i standardizacija osnovnih i dodatnih ljekarničkih usluga izuzetno važni za sadašnjost i budućnost hrvatskog ljekarništva. Postojeće ljekarničke usluge potrebno je aktivnije dokumentirati i više vrednovati, a nove ljekarničke usluge treba sustavno i odgovorno implementirati u svakodnevni ljekarnički rad, u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima, prvenstveno liječnicima. Smisao svih postojećih i budućih ljekarničkih usluga te kolaborativne prakse između ljekarnika i liječnika je osiguranje dodane zdravstvene vrijednosti u liječenju i poboljšanje kvalitete života pacijenata.