x
x

Koja metoda zamrzavanja jajnih stanica je učinkovitija?

  11.10.2014.

Vitrifikacija u usporedbi sa sporim smrzavanjem jajnih stanica kod žena koje se podvrgavaju potpomognutoj oplodnji

Koja metoda zamrzavanja jajnih stanica je učinkovitija?
Broj kliničkih trudnoća bio je viši u skupini žena čije su jajne stanice podvrgnute vitrifikaciji.

Istraživačko pitanje: Kolika je učinkovitost i sigurnost vitrifikacije u usporedbi sa sporim smrzavanjem kao metodom očuvanja jajnih stanica u žena sa smanjenom plodnošću koje se podvrgavaju postupcima potpomognute oplodnje?
Uvod: Zamrzavanje (krioprezervacija) jajnih stanica je metoda koja ima izniman potencijal u reproduktivnoj medicini, uključujući održanje plodnosti, mogućnost odgode rađanja djece i u okviru programa donacije jajnih stanica. Iako je ta metoda u početku bila relativno neučinkovita, u novije vrijeme su postignuti napretci koji su omogućili veću stopu uspješnosti. U Cochrane sustavnom pregledu procijenjeni su dokazi koji govore o dvjema metodama zamrzavanja javnih stanica – vitrifikaciji i sporom smrzavanju. Najvažnija razlika između te dvije metode je brzina zamrzavanja jajnih stanica. Vitrifikacija je brži proces koji potencijalno može izazvati manje oštećenja u jajnim stanicama.

Obilježja uključenih studija: Pretraživanje medicinske literature napravljeno je do ožujka 2014. Pronađene su 2 randomizirane kontrolirane studije s ukupno 106 ispitanika u kojima je napravljena usporedba vitrifikacije i sporog smrzavanja. Nijedna studija nije prikazala rezultate o broju živorođene djece ili nuspojavama ta dva postupka. Jedna je opisala trudnoću koja je bila u tijeku, a obje su opisale broj kliničkih trudnoća.

Ključni rezultati: Broj kliničkih trudnoća bio je viši u skupini žena čije su jajne stanice podvrgnute vitrifikaciji nego u skupini kod kojih je napravljeno sporo smrzavanje. Učinak vitrifikacije u usporedbi sa sporim smrzavanjem na trudnoću opisan je samo u jednoj maloj studiji, čiji rezultati nisu bili dosljedni.

Kvaliteta dokaza: Autori su kvalitetu dokaza procijenili kao umjerenu zbog nepreciznosti studija.