x
x

Prevencija raka želuca eradikacijom H.pylori

  Klara Čičić, dr. med.

  29.05.2014.

Aktivno traženje infekcije s Helicobacter pylori i eradiciranje te bakterije smanjuje incidenciju raka želuca među zdravim, asimptomatskim inficiranim osobama.

Prevencija raka želuca eradikacijom H.pylori

1.6% osoba koje su primile eradikacijsku terapiju oboljelo je od raka želuca, a među kontrolama bilo je 2.4% oboljelih od raka želuca (RR 0.66, 95% CI 0.46-0.95).

Britanski znanstvenici proveli su sustavni pregled literature i meta analizu randomiziranih, kontroliranih studija koje ispituju učinak eradikacijske terapije na kasniju pojavu raka želuca odraslih pozitivnih na H.pylori. Kontrole su primale placebo ili nikakvu terapiju. Vrijeme praćenja ispitanika iznosilo je dvije godine.

Ukoliko pretpostavimo da pozitivan učinak eradikacijske terapije traje doživotno, broj ljudi koje je potrebno liječiti (NNT- number needed to treat) da bi se spriječio jedan rak želuca razlikuje se ovisno o riziku oboljenja od raka želuca u promatranoj populaciji. Tako je primjerice u muškaraca pozitivnih na H.pylori u Kini ili Japanu taj broj 15, a u Americi gdje je rizik oboljenja manji, 250.

Unatoč ograničenjima studije, ona ima umjerenu kvalitetu dokaza za primjenu eradikacijske terapije u zdravih asimptomatskih inficiranih Azijata. No, autori naglašavaju kako se dobiveni rezultati ne mogu nužno primijeniti na druge nacije. 

Rak želuca treći je najčešći uzrok smrti od karcinoma u svijetu. Infekcija bakterijom Helicobacter pylori uzrokuje kronični gastritis koji može dovesti do atrofije želučane sluznice i intestinalne metaplazije – histološkog prekursora raka želuca.