x
x

Prevalencija snažne aksioznosti i depresije u pacijenata s glavoboljom

  07.05.2014.

Cilj ove pilot studije bio je odrediti prevalenciju snažne anksioznosti i depresije kod pacijenata s glavoboljom u usporedbi sa zdravim kontrolama.

Prevalencija snažne aksioznosti i depresije u pacijenata s glavoboljom

Jedan od najčešćih neuroloških poremećaja je glavobolja. Internacionalno društvo za glavobolju (International Headache Society) klasificiralo je glavobolju u dva tipa, primarni i sekundarni. Migrena, kao tip primarne glavobolje, jedna je od najčešćih tipova (uz tenzijsku glavobolju) i utječe na kvalitetu života pacijenata.

Cilj: Cilj ove studije bio je odrediti prevalenciju snažne anksioznosti i depresije kod pacijenata s glavoboljom u usporedbi sa zdravim kontrolama.

Materijali i metode: Ukupno 28 pacijenata (srednja vrijednost dobi: 42±16.29; 21.4 % muškarci, 78.6 % žene)  s glavoboljama i 50 zdravih kontrola (srednja vrijednost dobi: 25.62±7.59; 18% muškarci, 82% žene) bilo je promatrano na prisutnost snažne anksioznosti i depresije korištenjem Beck’s Anxiety Inventory (BAI), Taylor’s Manifest Anxiety Scale (TMAS) i Beck’s Depression Inventory (BDI). Pacijenti su podijeljeni u 2 grupe na: one koji imaju migrene (42,86%) i one koji imaju nemigrenske glavobolje, tj. koji pate od drugih primarnih i sekundarnih glavobolja (57,14%).

Rezultati su analizirani deskriptivno i korištenjem chi square testa, Pearsonovog korelacijskog koeficijenta i Fisherovog egzaktnog testa u IBM SPSS Statistics 19,0 programu.

Rezultati: 50% pacijenata s migrenama patilo je od snažne anksioznosti (srednja vrijednosti BAI: 23.67±17.45), a 16.6% pokazalo je umjerenu i 25% snažnu depresiju (srednja vrijednosti BDI: 18.75±14.25), dok je 14.3% grupe pacijenata koji nisu patili od migrene imalo snažnu anksioznost i snažnu depresiju. U usporedbi sa zdravim kontrolama, aksioznost je bila veća (p<0.0127), kao i depresija (p<0.00207), kod pacijenata s migrenama, ali ne i kod pacijenata koji nisu patili od migrene (anskioznost: p>0.6269; depresija: p>0.2453).

Korelacija između anksioznosti i depresije bila je značajna u obje grupe, i pacijenata s migrenama (r=0.801) i pacijenata koji su patili od drugih, nemigrenoznih tipova glavobolje (r=0.776).

Zaključak: Snažna anksioznost i depresija imale su veću prevalenciju kod pacijenata s migrenama, ali ne i veću prevalenciju kod pacijenata s drugim tipovima glavobolja u usporedbi sa zdravim pojedincima. No, broj pacijenata uključenih u studiju bio je premalen za definitivan zaključak i potrebno je daljnje istraživanje.

Arben Taravari, Sanja Manchevska, Haris Babačić, Maja Boshkovska

VEZANI SADRŽAJ > <