x
x

Bolesnik s dijabetičkom neuropatijom u ordinaciji obiteljske medicine

  25.04.2014.

Dijabetička neuropatija najčešća je komplikacija šećerne bolesti, a podrazumijeva oštećenje perifernoga živčanog sustava u sklopu šećerne bolesti. Najčešće se manifestira kao distalna senzomotorička polineuropatija.

Bolesnik s dijabetičkom neuropatijom u ordinaciji obiteljske medicine
Pravodobni terapijski pristup obiteljskog liječnika bolesniku s dijabetesom može u znatnoj mjeri ublažiti simptome. Veoma je bitna i regulacija osnovne bolesti, dijetetske mjere te promjena životnih navika.

Šećerna bolest je skupina metaboličkih poremećaja kojima je svojstven poremećaj izlučivanja i/ili djelovanja inzulina te hiperglikemija kao posljedica. Dijabetička neuropatija najčešća je komplikacija šećerne bolesti, a podrazumijeva oštećenje perifernoga živčanog sustava u sklopu šećerne bolesti. Najčešće se manifestira kao distalna senzomotorička polineuropatija. Elektroneurografija (ENG) pouzdana je i ponovljiva metoda utvrđivanja vrste i stupnja oštećenja živca.

Prikaz slučaja

Bolesnik star 52 godine, pušač, fizički neaktivan, preuhranjen, dijabetičar, hipertoničar, depresivan. U ordinaciju dolazi zbog stalnih bolova u nogama. Laboratorijski je potvrđena šećerna bolest. ENG pokazuje obostranu smanjenu brzinu motoričke i senzorne provodljivosti živaca blažeg stupnja. Primjenom metformina regulirana je osnovna bolest, dok je primjenom gabalina i venlafaksina uz fizikalnu terapiju u znatnoj mjeri ublažena simptomatologija polineuropatije.

Zaključak

Šećerna bolest je najčešći uzrok periferne neuropatije koja s vremenom postaje ireverzibilna. Pravodobni terapijski pristup obiteljskog liječnika (primjena lijekova, fizikalna terapija) može u znatnoj mjeri ublažiti simptome. Veoma je bitna i regulacija osnovne bolesti, dijetetske mjere te promjena životnih navika.

Pero Matejčić, Jasna Dušević, Ines Diminić-Lisica