x
x

KMAT kod bolesnika sa šećernom bolesti - preliminarni rezultati

  23.10.2013.

KMAT (kontinuirano ambulatorno mjerenje krvnog tlaka) je korisna metoda u dijagnostici i upravljanju arterijske hipertenzije i bolji predskazatelj budućih kardiovaskularnih događaja u usporedbi sa konvencionalnim ambulantnim mjerenjem AT (arterijskog tlaka).

KMAT kod bolesnika sa šećernom bolesti - preliminarni rezultati

Unatoč potencijalnoj korisnosti KMAT još uvijek nije dovoljno zastupljen u svakodnevnoj kliničkoj praksi, uglavnom zbog pomanjkanja znanja te nedostupnosti aparata.

Cilj ovog preliminarnog istraživanja jest odrediti kontrolu hipertenzije kao i karakteristični dnevni ritam AT kod pacijenata iz našeg centra koji su uključeni u “HRKMAT” Studiju- Hrvatski registar kontinuiranih mjerača tlaka. Iako pacijenti uključeni u ovu studiju imaju višestruke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, u ovom članku smo analizirali razlike između hipertenzivnih dijabetičara (N=20) i nedijabetičara (N=57).

KMAT je učinjeno sa automatiziranim oscilometrijskim uređajem Mobil-O-Graph NG Vers.20. Prosječni ambulantni krvni tlak je bio 139/90 mmHg, a srednji 24-satni krvni tlak 130/82 mmHg. Većina hipertenzivnih bolesnika je uzimala antihipertenzivne lijekove (79,2%). Dijabetičari su imali viši sistolički, ali niži dijastolički tlak. Nije bilo statistički značajne razlike u “dipping”statusu, ali zamijećen je raniji jutarnji porast AT kod dijabetičara s noćnim porastom tlaka u odnosu na nedijabetičare s noćnim porastom tlaka. Iako nismo našli statistički značajanu razliku “hipertenzija bijelog ogrtača” je bila češća kod dijabetičara, a samo dvoje pacijenta je imalo maskiranu hipertenziju. Ovo su preliminarni rezultati KMAT-a iz našeg centra i HRKMAT registra. Više vrijednijih podataka i rezultata se očeukuje iz glavne HRKMAT baze podataka.

J. Josipović (1); D. Marinac (2); D. Katičić (1); D. Detelić (1); D. Pavlović (1)
1) Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb,
Republika Hrvatska
2) Dom zdravlja PGZ, Rijeka, Rab

VEZANI SADRŽAJ > <