x
x

Psihosocijalna rehabilitacija duševnih bolesnika

  12.05.2012.

Psihosocijalna rehabilitacija sastavni je dio liječenja osoba oboljelih od duševnih bolesti. Centar se nalazi u sklopu Zavoda za liječenje i rehabilitaciju te organizira i provodi psihosocijalne aktivnosti na nivou cijele Klinike za psihijatriju Vrapče prema unaprijed određenom rasporedu.

Psihosocijalna rehabilitacija duševnih bolesnika

Dio aktivnosti se provodi u Centru a dio aktivnosti na Zavodima na koje odlaze radni terapeuti. U Centru radi tim stručnjaka sastavljen od: socijalnih pedagoga, radnih terapeuta, stručnjaka umjetničkih profila i zanatskih profila. Svrha socijalno pedagoških intervencija je podizanje razine socijalnog funkcioniranja pacijenata, te posredno smanjenje (ili čak sprječavanje) invaliditeta uzrokovanog psihičkom bolešću. Značajnu ulogu u Centru ima socijalni pedagog koji radi: grupni rad, trening socijalnih vještina, individualni rad, socio-terapijske grupe, rad s obiteljima, edukativni rad, procjenu socijalnog funkcioniranja, izrađuje plan rehabilitacije, procjenu rizičnih ponašanja i posttretman. Program koji nudi Centar, a izvodi ga socijalni pedagog, sadrži i grupe za: nošenje sa stresom, upravljanje ljutnjom, trening asertivnosti, trening socijalnih i komunikacijskih vještina sa bolničkim i ambulantnim pacijentima. Također socijalni pedagog vodi grupnu/individualnu psihoterapiju ukoliko je završio ili je u procesu edukacije neke od psihoterapijskih škola. Rezultati koji se u Centru postižu kroz multidisciplinarni pristup, timski rad, te raznovrsnost ponuđenih aktivnosti, od velike su važnosti za kvalitetno svakodnevno funkcioniranje i općenito za podizanje kvalitete života.

Dubravka Stijačić, Sunčica Frković
Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html