x
x

Zdravstvena pismenost kod kroničnih bolesnika oboljelih od epilepsije

  29.08.2023.

Pregledom literature mnogi autori zdravstvenu pismenost navode kao jedan od najjačih prediktora zdravstvenog stanja, pojedinca i zajednice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2000., zdravstvenu pismenost predstavljaju osobna, kognitivna i društvena umijeća koja određuju sposobnost pojedinca da dođe do informacije te razumije i upotrebljava informacije kako bi unaprijedio i održao zdravlje, te se navodi kao jedan od važnih ciljeva javnog zdravlja za 21. stoljeće.

Zdravstvena pismenost kod kroničnih bolesnika oboljelih od epilepsije

Svrha ove studije presjeka bila je procijeniti razinu zdravstvene pismenosti među bolesnicima oboljelima od epilepsije i ispitati povezanost između zdravstvene pismenosti i mekih sociodemografskih pokazatelja. Primijenjen je strukturirani anketni upitnik modificiran prema upitniku Compliance Questionnaire for Rheumatology (CQR5) i upitniku eHealth za procjenu korisnosti zdravstvenih informacija dobivenih putem elektroničkih izvora.

U studiju je bilo uključeno N = 90 ispitanika oba spola, a najzastupljenija dobna skupina bila je u dobi od 30 do 49 godina. Analiza podataka uključivala je deskriptivnu statistiku, a za testiranje je primijenjen hi-kvadrat test s Fisherovom egzaktnom korekcijom.

Rezultati su ukazali da postoji statistički značajna razlika između zdravstvene pismenosti i nekih sociodemografskih pokazatelja te da mlađa populacije prepoznaje internet kao koristan izvor podataka koji pomažu pri donošenju osobnih odluka o zdravlju. Ovim istraživanjem nije dokazana statistički značajna razlika kod bolesnika između zdravstvene pismenosti i stupnja obrazovanja, kao ni da bolesnici iz ruralnih krajeva imaju lošiju zdravstvenu pismenost.

Mara Županić, Gorana Aralica