x
x

Deficit vitamina D kao faktor rizika za teški COVID-19

  24.12.2021.

Pretpostavlja se da je jedan od čimbenika rizika za tešku infekciju COVID-19 nedostatak vitamina D. Istraživači su proveli retrospektivno kliničko istraživanje kontrole slučajajeva na području sjeverozapadne Engleske kako bi bolje razumjeli ulogu nedostatka vitamina D na tijek bolesti COVID-19.

Deficit vitamina D kao faktor rizika za teški COVID-19

Cilj istraživanja bio je ispitati je li hospitalizacija s COVID-19 češća kod osoba s nižim razinama vitamina D?

U kliničko istraživanje su uključeni pojedinci kod kojih je utvrđena serumska razina 25-hidroksivitamin D (25[OH]D) između 1. travnja 2020. i 29. siječnja 2021. iz  sjeverozapadne Engleske. Zadnja izmjerena razina 25(OH)D u prethodnih 12 mjeseci kategorizirana je kao "nedostatna" ako je bila manja od 25 nmol/L i "nedovoljna" ako je bila između 25 i 50 nmol/L.

U istraživanje je uključeno 80 670 sudionika. Od toga je 1808 primljeno u bolnicu s COVID-19, od kojih je 670 umrlo. U primarnoj skupini, srednja vrijednost serumskog 25(OH)D u nehospitaliziranih sudionika s COVID-19 bio je 50,0 nmol/L (interkvartilni raspon [IQR], 34,0–66,7) naspram 35,0 nmol/L (IQR, 21,0–57,0) u onih hosptaliziranih s COVID-19 (P < 0,005). U kohorti za validaciju, medijan serumskog 25(OH)D bio je 47,1 nmol/L (IQR, 31,8–64,7) u nehospitaliziranih naspram 33,0 nmol/L (IQR, 19,4–54,1) u hospitaliziranih pacijenata. Omjeri izgleda prilagodbe prema dobi, spolu i godišnjem dobu bili su 2,3 do 2,4 puta veći među sudionicima s 25(OH)D <50 nmol/L u serumu u usporedbi s onima s normalnom razinom 25(OH)D u serumu.

Nedostatak vitamina D povezan je s većim rizikom od hospitalizacije zbog COVID-19. Češće mjerenje serumskog 25(OH)D i liječenje manjka vitamina D mogli bi smanjiti ovaj rizik. Važna je i dnevna profilaksa vitamina D.